Addoli Duw ~ Worshipping God :: Tyfu’r Eglwys ~ Growing the Church :: Caru’r Byd ~ Loving the World

Tag: Lent Page 4 of 5

Mis Mawrth 3 March

3ydd Mis Mawrth
Ydy’n bosib i’w lleihau eich millteroedd?

“Daeth Iesu atynt, a chymerodd y bara a’i roi iddynt, a’r pysgod yr un modd.” ‭‭Ioan‬ ‭21:13‬

I helpu busnesau lleol, defnyddio nhw i brynu bwyd. Oes fferm lleol i chi chynnig bocs llysiau neu debyg?

Defnyddio bwyd lleol yn helpu lleihau ein ôl-troed carbon.

3rd March
Is it possible to reduce your food miles?

“Jesus came and took the bread and gave it to them, and did the same with the fish.” ‭‭John‬ ‭21:13

Using local food producers helps the local community. Are there local growers offering a veg box or similar scheme?

Using local food helps reduce our carbon footprint.

Mis Mawrth 2 March

2ail Mis Mawrth
Cyfri millteroedd bwyd eich bwyd chi

“Meddai Iesu wrthynt, “Dewch â rhai o’r pysgod yr ydych newydd eu dal.”” ‭‭Ioan‬ ‭21:10‬

Medryddion yn lle Millteroedd yn fwy agos yn y’r adegau Iesu, yn arbennig gyda brecwast wrth y llyn.

Ond, O le ydy ein bwyd yn dod o?
a: i bwy rhaid i ni ddiolch am eu waith ymgasglu?

2nd March
Calculate the food miles of your food

“Jesus said to them, “Bring some of the fish that you have just caught.””
‭‭John‬ ‭21:10

Food meters rather than miles might be more acurate for this breakfast that Jesus shared.

Where does our food come from? and: To whom do we owe our thanks for their work gathering it?

Mis Mawrth 1 March

1af Mis Mawrth
Dydd Gŵyl Dewi
Llawenhewch, Cadwch y ffydd Gwnewch y pethau bychain.

“Llawenhewch mewn gobaith. Safwch yn gadarn dan orthrymder. Daliwch ati i weddïo.
‭‭Rhufeiniaid‬ ‭12:12

1st March
St. David’s Day
Be Joyful, Keep the Faith and do the little things.

“Rejoice in hope, be patient in suffering, persevere in prayer.”
‭‭Romans‬ ‭12:12‬

Chwefror 27 February

27ain Chwefror
Mynd am dro – Crwydro

“Aeth rhai ar goll mewn anialdir a diffeithwch, heb gael ffordd at ddinas i fyw ynddi;” ‭Y Salmau‬ ‭107:4

Crwydro heb cyrchfan a weddïo, neu myfyrio dros pob peth yn eich llwybr.

Fel Salm 107 yn dweud, Duw sy’n dod o hyd i ni ac yn dod â ni adref.

27th February
Go for a walk – Wander

“Some wandered in desert wastes, finding no way to an inhabited town;” Psalms‬ ‭107:4‬

Wander without destination and pray or meditate on everything you find in your path.

As Psalm 107 tells us, it is God who finds us and brings us home.

Chwefror 26 February

26ain Chwefror
Dewis pum peth ti ddim yn defnyddio a rhoi nhw mewn bocs

“Ond pan glywodd y dyn ifanc y gair hwn, aeth ymaith yn drist, oherwydd yr oedd yn berchen meddiannau lawer.” ‭‭Mathew‬ ‭19:22‬

Ydych chi erioed weld y Ffilm (1986) Labyrinth efo David Bowie? Mae Sarah yn trio gael ei brawd bach Toby yn ôl o’r Brenin Coblyn. Pan cyrhaeddodd hi a’r domen sbwriel mae hi wedi gael ei temptio gyda ei holl meddiananu hi. Ond, dim ond un peth mae hi isio yn wir…

26th February
Choose five things you don’t use and put them in a box.

“When the young man heard this word, he went away grieving, for he had many possessions.”
‭‭Matthew‬ ‭19:22‬

Did you ever see the 1986 Film Labyrinth with David Bowie? As Sarah is trying to reach her brother Toby, taken by the Goblin King, she arrives at a junkyard where she is tempted with all her possessions rather than the one thing she truly desires…

Chwefror 25 February

25ain Chwefror
Darganfod cynllun y Parc Cenedlaethol Eryri am gynaliadwyedd.

“Eiddo’r ARGLWYDD yw’r ddaear a’i llawnder, y byd a’r rhai sy’n byw ynddo;” ‭‭Y Salmau‬ ‭24:1‬

Dyma’r cynllun y Parc Cenedlaethol. Cynlluniau dros cerdded, beicio, gyrru yn y parc a chadw balans rhwng twristiaeth a tir.

25th February
Discover the Snowdonia National Park Sustainability plan.

“The earth is the Lord ‘s and all that is in it, the world, and those who live in it;” ‭‭Psalms‬ ‭24:1‬

Here is the National Park plan. Plans for walking, cycling, driving in the park and keeping a balance between tourism and land.

Chwefror 24 February

24ain Chwefror
Gwirfoddoli i’w wneud rhywbeth fod ti ddim yn wneud pob dydd
.

“Ond dywedodd Moses, “O f’Arglwydd, anfon pwy bynnag arall a fynni.” ‭‭Exodus‬ ‭4:13‬

Roedd Moses gwirfoddolwyr anfodlon! Ond gyda dypyn o ffydd, wedi arwain pobl Israel trwy’r anial.

Gyda typyn o hyder a ffydd mae’n bosib i wneud pethau mawr. Dim ond ychydig o wthio sy angen…

24th February
Volunteer to do something you don’t do every day
.

“But Moses said, “O my Lord, please send someone else.” ‭‭Exodus‬ ‭4:13‬‬‬

Moses was a reluctant volunteer! But with a little faith he led the people of Israel through the desert.

With a little confidence and faith it’s possible to do great things. All we need is a little push…

Chwefror 23 February

23ain Chwefror
Ydy’ch bwlbiau golau LED?

“Ond daeth ei weision ato a dweud wrtho, “Petai’r proffwyd wedi dweud rhywbeth mawr wrthyt, oni fyddit wedi ei wneud? Onid rheitiach felly gan mai dim ond ‘Ymolch a bydd lân’ a ddywedodd?””
‭‭2 Brenhinoedd‬ ‭5:13‬

Dan ni wedi dod ar daith hir ers Thomas Edison! Meddwl amdano mae Newid Hinsawdd yn teimlo fel tasg mawr gyda atebion dyrys. Ond, i’w bod yn honest, mwy neu lai, – newid bwlbiau golau ydy’r ateb. Rhaid i ni dechrau gyda rhybeth bach â wedyn magu ein hyder cam wrth gam.

Dechrau gyda rhywbeth, sydd yn bosib, rwan.

23rd February
Are your light bulbs LED?

“But his servants approached and said to him, “Father, if the prophet had commanded you to do something difficult, would you not have done it? How much more, when all he said to you was, ‘Wash, and be clean’?”” ‭‭2 Kings‬ ‭5:13‬

We’ve come a long way since Thomas Edison! Thinking about it, Climate Change feels like a big task with complicated answers. But to be honest, more or less, changing light bulbs is the answer. We must begin with something small and grow our confidence step by step.

Begin with something, possible, now.

Chwefror 22 February

22ain Chwefror
‘Plannu Hadau’

“Gwrandewch! Aeth heuwr allan i hau.” Marc‬ ‭4:3‬

Pa fath o hadau? Unrhyw beth! Does dim angen i chi prynnu rhai. Trio hadau o tomatos neu afalau, Bydd Hadau blodyn yr haul neu ffa sych yn dda os gennych chi.

Neu – plannu ‘hadau syniadau…’

Mae’n bwysig i dyfrio a gofalu drostyn nhw! Byddwn ni nôl mewn mis i weld be sy wedi digwydd.

22nd February
‘Plant Seeds

“Listen! A sower went out to sow.”
‭‭Mark‬ ‭4:3‬

What type of seeds? Any sort!
There is no need to buy any. Try planting seeds from tomatos of apples. Sunflower seeds or dried beans will be good if you have them.

Or – plant the ‘Seeds of Ideas’…

It is important to water and care for them! We will return in a month to see what has happened.

Chwefror 21 February

21ain Chwefror
Ymlonyddwch a deallwch’

“Ymlonyddwch, a deallwch mai myfi sydd Dduw, yn ddyrchafedig ymysg y cenhedloedd, yn ddyrchafedig ar y ddaear.” Y Salmau‬ ‭46:10

Treulio hanner awr mewn distawrwydd.

Mae myfyrdod Cristnogol ddim yn newydd! Oedd Anthony o’r Aifft un o’r cyntaf i angen distawrwydd i wrando ar Dduw. Ond, oedd Iesu hefyd, mwy nag unwaith treulio amser ar ben eu hun mewn gweddi.

Dyma’r ffordd wahanol i chi. Dewis rhywle tu allan ar ben dy hun… ac aros am y gwrthdyniadau i ddod. Croeso nhw. Gofyn y cwestion: Beth ydy Dduw wedi rhoi yn eich llwybr?

21st February
‘Be still and know

““Be still, and know that I am God! I am exalted among the nations, I am exalted in the earth.”” ‭‭Psalms‬ ‭46:10

Spend half an hour in silence.

Christian meditation is not new! Anthony of Egypt was one of the first to need silence to listen to God. But Jesus too, more than once spent time on his own in prayer.

Here’s a different way for you.
Choose somewhere outside on your own… and wait for the distractions. Welcome them. Ask the question: What did God put in your path?

Page 4 of 5

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: