Goleuwn ni Canhwyllau a weddïo

We light candles and pray

Please complete the required fields.
 • Our lord jesus look after everyone in this church at any time visiting
  Georgeapplegatejnr@gmail.com
 • Pray for Myanmar
  I ask in the name of the Father,the Son and the Holy Spirit to help my country Myanmar to find Peace for all the innocent people who are struggling for […]
 • For Eileen
  Wishing you eternal peace Eileen. Take your wonderful smile upwards to bestow on your departed family and loved ones. Amen
 • Mis Ebrill 3 April
  3ydd Mis EbrillGwneud bocs aderyn Mae pawb angen prosiect Gŵyl Banc! “Atebodd Iesu, “Mae gan lwynogod ffeuau ac adar nythod, ond does gen i, Mab y Dyn, ddim lle i […]
 • Mis Ebrill 2 April
  2ail Mis EbrillDydd Gwener y Groglith  Bwyta Picau’r Grog a darganfod pam “Yna traddododd Pilat Iesu iddynt i’w groeshoelio. Felly cymerasant Iesu. Ac aeth allan, gan gario’i groes ei hun, […]
 • Mis Ebrill 1 April
  1af Mis EbrillDydd Iau Cablyd  Cynnig i goginio hefo cynnyrch lleol “Anfonodd ef Pedr ac Ioan gan ddweud, “Ewch a pharatowch inni gael bwyta gwledd y Pasg.””‭‭Luc‬ ‭22:8‬ ‭BCND‬‬ 1st […]
 • Mis Mawrth 31 March
  31ain Mis MawrthNôl i’r jar bridd (17 Chwef) sbïo haenliwio’r pridd ““Gynt fe osodaist sylfeini’r ddaear, a gwaith dy ddwylo yw’r nefoedd.”‭‭Y Salmau‬ ‭102:25‬ ‭BCND‬‬ Bydd y prawf pridd helpu […]
 • Mis Mawrth 30 March
  30ain Mis MawrthDarganfod pa Fasnach Deg sy gynonch chi “Dywedodd wrthyt, feidrolyn, beth sydd dda, a’r hyn a gais yr ARGLWYDD gennyt: dim ond gwneud beth sy’n iawn, caru teyrngarwch, […]
 • Mis Mawrth 29 March
  29ain Mis MawrthGwenwch a dweud helo wrth bawb heddiw “Y mae pryder meddwl yn llethu rhywun, ond llawenheir ef gan air caredig.”‭‭Diarhebion‬ ‭12:25‬ ‭BCND‬‬ 29th March Smile and say hello […]
 • Mis Mawrth 28 March
  28ain Mis MawrthRhowch blodau â bedd “Yna dywedodd yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd, “Wele, yr wyf yn gwneud pob peth yn newydd.” Dywedodd hefyd, “Ysgrifenna, oherwydd dyma […]
 • Mis Mawrth 27 March
  27ain Mis MawrthGwneud Croes Palmwydd o ddeilen hir am Sul y Blodau “Cymerasant ganghennau o’r palmwydd ac aethant allan i’w gyfarfod, gan weiddi: “Hosanna! Bendigedig yw’r un sy’n dod yn […]
 • Mis Mawrth 26 March
  26ain Mis MawrthYdych chi wedi colli’r pum peth (26 Chwef)? Os nad, cyfrannu nhw i elusen “Ond pan glywodd y dyn ifanc y gair hwn, aeth ymaith yn drist, oherwydd […]
 • Mis Mawrth 25 March
  25ain Mis MawrthGwneud catref bygiau  “Meddai Iesu wrtho, “Y mae gan y llwynogod ffeuau, a chan adar yr awyr nythod, ond gan Fab y Dyn nid oes lle i roi […]
 • Mis Mawrth 24 March
  24ain Mis MawrthTynnu llun o’r blodau yn eich gardd. Ydach chi’n gwybod eu henwau? “Llawenyched yr anial a’r sychdir, gorfoledded y diffeithwch, a blodeuo.”‭‭Eseia‬ ‭35:1‬ ‭BCND‬‬ Defnyddio Cymuned Llên Natur […]
 • Mis Mawrth 23 March
  23ain Mis MawrthSiarad â rhywun ar y ffôn “Coda dy lais o’u plaid nhw, barna’n gyfiawn, a dadlau dros hawliau’r rhai mewn angen a’r tlawd.”‭‭Diarhebion‬ ‭31:9‬ ‭BNET‬‬ Mae’r adnodd wedi […]
 • Mis Mawrth 22 March
  22ain Mis MawrthGwirio eich hadau wedi’u plannu ar 22 Chwefror “Myfi a blannodd, Apolos a ddyfrhaodd, ond Duw oedd yn rhoi’r tyfiant.”‭‭1 Corinthiaid‬ ‭3:6‬ ‭BCND‬‬ Ydych chi wedi dyfrio a […]
 • Mis Mawrth 21 March
  21ain Mis MawrthDewis eitem dillad i’w rhoi i focs elusen “A pham yr ydych yn pryderu am ddillad? Ystyriwch lili’r maes, pa fodd y maent yn tyfu; nid ydynt yn […]
 • Mis Mawrth 20 March
  20fed Mis MawrthCynnig i olchi car gyda bwced a sbwng Ac bod yn ddiolchgar os dydwch chi ddim angen cherdded i’r ffynnon am y dŵr “Yno yr oedd ffynnon Jacob, […]
 • Mis Mawrth 19 March
  19eg Mis MawrthDarganfod y bywyd gwyllt yn eich ardal “Molwch yr ARGLWYDD o’r ddaear, chwi ddreigiau a’r holl ddyfnderau, tân a chenllysg, eira a mwg, y gwynt stormus sy’n ufudd […]
 • Mis Mawrth 18 March
  18fed Mis MawrthCanwch eich hoff gân  “Canwch i’r ARGLWYDD gân newydd, canwch i’r ARGLWYDD yr holl ddaear.”‭‭Y Salmau‬ ‭96:1‬ ‭BCND‬‬ 18th March Sing your favourite song “O sing to the […]
 • Mis Mawrth 17 March
  17eg Mis MawrthGwneud cyfraniad at fanc bwyd. “Bydded gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunain yn unig ond am fuddiannau pobl eraill hefyd.” ‭‭Philipiaid‬ ‭2:4‬ ‭BCND‬‬ […]
 • Mis Mawrth 16 March
  16eg Mis MawrthAnfon neges galonogol at rywun. “Felly, os oes gennych yng Nghrist unrhyw symbyliad, unrhyw apêl o du cariad, unrhyw gymdeithas trwy’r Ysbryd, os oes unrhyw gynhesrwydd a thosturi,”…‭‭Philipiaid‬ […]
 • Mis Mawrth 15 March
  15eg Mis MawrthGwrandewch ar yr adar. Ydych chi’n gwybod be ydy’n nhw? “Felly fe luniodd yr ARGLWYDD Dduw o’r ddaear yr holl fwystfilod gwyllt a holl adar yr awyr, a […]
 • Mis Mawrth 14 March
  14eg Mis MawrthRhowch ddiolch i rywun sy’n gofalu amdanoch chi “Pan welodd Iesu ei fam, felly, a’r disgybl yr oedd yn ei garu yn sefyll yn ei hymyl, meddai wrth […]
 • Mis Mawrth 13 March
  13eg Mis MawrthEwch ar helfa drysor naturioL “Oherwydd lle mae dy drysor, yno hefyd y bydd dy galon.”‭‭Mathew‬ ‭6:21‬ ‭ Rhai o syniadau: Blagur Helyg Ôl troed anifeiliaid Clychau Mair […]
 • Mis Mawrth 12 March
  12fed Mis MawrthYdy’n bosib i chi ailgylchu mwy o eich sbwriel? “Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, gweithiwch â’ch holl galon, fel i’r Arglwydd, ac nid i neb arall.”‭‭Colosiaid‬ […]
 • Mis Mawrth 11 March
  11fed Mis MawrthDarganfod ffynhonnell eich trydan. Ydy’n adnewyddadwy? “Gwnaeth i ddwyreinwynt chwythu yn y nefoedd, ac â’i nerth dygodd allan ddeheuwynt;”‭‭Y Salmau‬ ‭78:26‬ 11th March Find out the source of […]
 • Mis Mawrth 10 March
  10fed Mis MawrthYsgrifennu cerdyn neu llythyr at rhywun “Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein Tad a’r Arglwydd Iesu Grist.” ‭‭1 Corinthiaid‬ ‭1:3‬ ‭ Ysgrifenodd Paul nifer o […]
 • Mis Mawrth 9 March
  9fed Mis MawrthAdnabod pum coeden “Fel pren afalau ymhlith prennau’r goedwig yw fy nghariad ymysg y bechgyn. Yr oeddwn wrth fy modd yn eistedd yn ei gysgod, ac yr oedd […]
 • Mis Mawrth 8 March
  8fed Mis MawrthBe gallwch chi’n ailgylchu yn eich tŷ? “Gwnewch bopeth heb rwgnach nac ymryson;”‭‭Philipiaid‬ ‭2:14‬ Gwneud rhestr o pethau yn eich tŷ sy’n gallu cael eu ailgylchu yn eich […]
 • Mis Mawrth 7 March
  7fed Mis MawrthGorffwys Sabath “Am hynny bendithiodd Duw y seithfed dydd a’i sancteiddio, am mai ar hwnnw y gorffwysodd Duw oddi wrth ei holl waith yn creu.”‭‭Genesis‬ ‭2:3‬ 7th March […]
 • Mis Mawrth 6 March
  6ed Mis MawrthGwneud anrheg cartref am rhywun arbennig “Rhaid i bawb roi o wirfodd ei galon, nid o anfodd neu o raid, oherwydd rhoddwr llawen y mae Duw’n ei garu.” […]
 • Mis Mawrth 5 March
  5ed Mis MawrthDarllen am awr “Atebodd Iesu hwy, “Onid ydych wedi darllen am y peth hwnnw a wnaeth Dafydd pan oedd eisiau bwyd arno ef a’r rhai oedd gydag ef?” […]
 • Mis Mawrth 4 March
  4ydd Mis MawrthDysgu am blannu coed “Myfi a blannodd, Apolos a ddyfrhaodd, ond Duw oedd yn rhoi’r tyfiant. ‭‭1 Corinthiaid‬ ‭3:6‬ Bydd Climate Stewards helpu chi ‘Plannu Coeden’ yn y […]
 • Mis Mawrth 3 March
  3ydd Mis MawrthYdy’n bosib i’w lleihau eich millteroedd? “Daeth Iesu atynt, a chymerodd y bara a’i roi iddynt, a’r pysgod yr un modd.” ‭‭Ioan‬ ‭21:13‬ I helpu busnesau lleol, defnyddio […]
 • Mis Mawrth 2 March
  2ail Mis MawrthCyfri millteroedd bwyd eich bwyd chi “Meddai Iesu wrthynt, “Dewch â rhai o’r pysgod yr ydych newydd eu dal.”” ‭‭Ioan‬ ‭21:10‬ Medryddion yn lle Millteroedd yn fwy agos […]
 • Mis Mawrth 1 March
  1af Mis MawrthDydd Gŵyl DewiLlawenhewch, Cadwch y ffydd Gwnewch y pethau bychain. “Llawenhewch mewn gobaith. Safwch yn gadarn dan orthrymder. Daliwch ati i weddïo.‭‭Rhufeiniaid‬ ‭12:12 1st March St. David’s DayBe […]
 • Chwefror 28 February
  28ain ChwefrorCyfri’ch defnydd drydan yn ystod y dydd a lleihau “tywyllwch oeddech chwi gynt, ond yn awr goleuni ydych yn yr Arglwydd. Byddwch fyw fel plant goleuni, oherwydd gwelir ffrwyth […]
 • Chwefror 27 February
  27ain ChwefrorMynd am dro – Crwydro “Aeth rhai ar goll mewn anialdir a diffeithwch, heb gael ffordd at ddinas i fyw ynddi;” ‭Y Salmau‬ ‭107:4‬ Crwydro heb cyrchfan a weddïo, […]
 • Chwefror 26 February
  26ain ChwefrorDewis pum peth ti ddim yn defnyddio a rhoi nhw mewn bocs “Ond pan glywodd y dyn ifanc y gair hwn, aeth ymaith yn drist, oherwydd yr oedd yn […]
 • Chwefror 25 February
  25ain ChwefrorDarganfod cynllun y Parc Cenedlaethol Eryri am gynaliadwyedd. “Eiddo’r ARGLWYDD yw’r ddaear a’i llawnder, y byd a’r rhai sy’n byw ynddo;” ‭‭Y Salmau‬ ‭24:1‬ Dyma’r cynllun y Parc Cenedlaethol. […]
 • Chwefror 24 February
  24ain ChwefrorGwirfoddoli i’w wneud rhywbeth fod ti ddim yn wneud pob dydd. “Ond dywedodd Moses, “O f’Arglwydd, anfon pwy bynnag arall a fynni.” ‭‭Exodus‬ ‭4:13‬ Roedd Moses gwirfoddolwyr anfodlon! Ond gyda […]
 • Chwefror 23 February
  23ain ChwefrorYdy’ch bwlbiau golau LED? “Ond daeth ei weision ato a dweud wrtho, “Petai’r proffwyd wedi dweud rhywbeth mawr wrthyt, oni fyddit wedi ei wneud? Onid rheitiach felly gan mai […]
 • Chwefror 22 February
  22ain Chwefror‘Plannu Hadau’ “Gwrandewch! Aeth heuwr allan i hau.” Marc‬ ‭4:3‬ Pa fath o hadau? Unrhyw beth! Does dim angen i chi prynnu rhai. Trio hadau o tomatos neu afalau, […]
 • Chwefror 21 February
  21ain Chwefror‘Ymlonyddwch a deallwch’ “Ymlonyddwch, a deallwch mai myfi sydd Dduw, yn ddyrchafedig ymysg y cenhedloedd, yn ddyrchafedig ar y ddaear.” Y Salmau‬ ‭46:10‬ Treulio hanner awr mewn distawrwydd. Mae […]
 • Chwefror 20 February
  20fedEwch i gasglu sbwriel “Bydded gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunain yn unig ond am fuddiannau pobl eraill hefyd.” ‭‭Philipiaid‬ ‭2:4‬ Pam rhaid i ni […]
 • Chwefror 19 February
  Chwefror 19egDweud ‘Diolch’ i bawb heddiw. “Syrthiodd ar ei wyneb wrth draed Iesu gan ddiolch iddo; a Samariad oedd ef.” ‭‭Luc‬ ‭17:16‬ Am pethau mawr neu bach, mae’n pwysig iawn […]
 • Chwefror 18 February
  18eg Mis ChwefrorBwydo’r Adar “y mae adar y nefoedd yn nythu yn eu hymyl, ac yn trydar ymysg y canghennau.”‭‭Y Salmau‬ ‭104:12‬ Salm 104, emyn fawr o mawl i dduw […]
 • Chwefror 17 February