Dangosir manylion a myfyrdodau ar pob sialens, pob dydd y Grawys isod.

Details and reflections for each challenge each day of Lent will be below.
 • Mis Ebrill 3 April

  3ydd Mis Ebrill
  Gwneud bocs aderyn

  Mae pawb angen prosiect Gŵyl Banc!

  “Atebodd Iesu, “Mae gan lwynogod ffeuau ac adar nythod, ond does gen i, Mab y Dyn, ddim lle i orffwys.””
  ‭‭Mathew‬ ‭8:20‬ ‭BNET‬‬

  Oes le gynnoch chi i rhoi ‘cartref’ i’r Mab y Dyn?

  3rd April
  Make a bird box

  Everyone needs a bank holiday project!

  “And Jesus said to him, “Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of Man has nowhere to lay his head.””
  ‭‭Matthew‬ ‭8:20‬ ‭NRSV‬‬

  Do you have space to give the son of man a home?

 • Mis Ebrill 2 April

  2ail Mis Ebrill
  Dydd Gwener y Groglith  
  Bwyta Picau’r Grog a darganfod pam

  “Yna traddododd Pilat Iesu iddynt i’w groeshoelio. Felly cymerasant Iesu. Ac aeth allan, gan gario’i groes ei hun, i’r man a elwir Lle Penglog (yn iaith yr Iddewon fe’i gelwir Golgotha). Yno croeshoeliasant ef, a dau arall gydag ef, un ar bob ochr a Iesu yn y canol.”
  ‭‭Ioan‬ ‭19:16-18‬ ‭BCND‬‬

  2nd April
  Good Friday
  Eat Hot Cross buns and discover why.

  “Then he handed him over to them to be crucified. So they took Jesus; and carrying the cross by himself, he went out to what is called The Place of the Skull, which in Hebrew is called Golgotha. There they crucified him, and with him two others, one on either side, with Jesus between them.”
  ‭‭John‬ ‭19:16-18‬ ‭NRSV‬‬

 • Mis Ebrill 1 April

  1af Mis Ebrill
  Dydd Iau Cablyd  
  Cynnig i goginio hefo cynnyrch lleol

  “Anfonodd ef Pedr ac Ioan gan ddweud, “Ewch a pharatowch inni gael bwyta gwledd y Pasg.””
  ‭‭Luc‬ ‭22:8‬ ‭BCND‬‬

  1st April
  Maundy Thursday

  Offer to cook using local ingredients

  “So Jesus sent Peter and John, saying, “Go and prepare the Passover meal for us that we may eat it.””
  ‭‭Luke‬ ‭22:8‬ ‭NRSV‬‬

 • Mis Mawrth 31 March

  31ain Mis Mawrth
  Nôl i’r jar bridd (17 Chwef) sbïo haenliwio’r pridd

  ““Gynt fe osodaist sylfeini’r ddaear, a gwaith dy ddwylo yw’r nefoedd.”
  ‭‭Y Salmau‬ ‭102:25‬ ‭BCND‬‬

  Bydd y prawf pridd helpu ni gwybod well y pridd yn ein milltir sgwar. Yn yr un ffordd Bydd y Grawys helpu ni gwybod ein hunain yn well, a hefyd dyfnhau ein bywyd ysbrydol.

  Defnyddio y dolen hwn i darganfod mwy am eich pridd.

  Be dach chi wedi dysgu am eich bywyd ysbrydol yn ystod y grawys?

  31st March
  Return to your jar of soil (17 Feb) look at the layers of earth

  “Long ago you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands.”
  ‭‭Psalms‬ ‭102:25‬ ‭NRSV‬‬

  The soil test helps us get to know the soil in our area just as Lent helps us to know ourselves better and also deepen our spiritual life.

  Use this link to discover more about your soil.

  What did you learn about your spiritual life during lent?

 • Mis Mawrth 30 March

  30ain Mis Mawrth
  Darganfod pa Fasnach Deg sy gynonch chi

  “Dywedodd wrthyt, feidrolyn, beth sydd dda, a’r hyn a gais yr ARGLWYDD gennyt: dim ond gwneud beth sy’n iawn, caru teyrngarwch, ac ymostwng i rodio’n ostyngedig gyda’th Dduw.”
  ‭‭Micha‬ ‭6:8‬ ‭BCND‬‬

  30th March
  Find out what Fairtrade products you have

  “He has told you, O mortal, what is good; and what does the Lord require of you but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God?”
  ‭‭Micah‬ ‭6:8‬ ‭NRSV‬‬

 • Mis Mawrth 29 March

  29ain Mis Mawrth
  Gwenwch a dweud helo wrth bawb heddiw

  “Y mae pryder meddwl yn llethu rhywun, ond llawenheir ef gan air caredig.”
  ‭‭Diarhebion‬ ‭12:25‬ ‭BCND‬‬

  29th March
  Smile and say hello to everyone today

  “Anxiety weighs down the human heart, but a good word cheers it up.”
  ‭‭Proverbs‬ ‭12:25‬ ‭NRSV‬‬

 • Mis Mawrth 28 March

  28ain Mis Mawrth
  Rhowch blodau â bedd

  “Yna dywedodd yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd, “Wele, yr wyf yn gwneud pob peth yn newydd.” Dywedodd hefyd, “Ysgrifenna, oherwydd dyma eiriau ffyddlon a gwir.”” ‭‭Datguddiad‬ ‭21:5‬ ‭BCND‬‬

  Traddodiad Sul y Blodau y’w ymweld â mynwent a rhowch blodau â bedd.

  28th March
  Put flowers on a grave

  “And the one who was seated on the throne said, “See, I am making all things new.” Also he said, “Write this, for these words are trustworthy and true.”” Revelation‬ ‭21:5‬ ‭NRSV‬‬

  A Palm Sunday tradition (Flower Sunday in Welsh) is to visit a graveyard and place flowers.

 • Mis Mawrth 27 March

  27ain Mis Mawrth
  Gwneud Croes Palmwydd o ddeilen hir am Sul y Blodau

  “Cymerasant ganghennau o’r palmwydd ac aethant allan i’w gyfarfod, gan weiddi: “Hosanna! Bendigedig yw’r un sy’n dod yn enw’r Arglwydd, yn Frenin Israel.””
  ‭‭Ioan‬ ‭12:13‬ ‭BCND‬‬

  27th March
  Make a palm cross from long leaves for Palm Sunday

  “So they took branches of palm trees and went out to meet him, shouting, “Hosanna! Blessed is the one who comes in the name of the Lord— the King of Israel!””
  ‭‭John‬ ‭12:13‬ ‭NRSV‬‬

  https://vimeo.com/403987986
 • Mis Mawrth 26 March

  26ain Mis Mawrth
  Ydych chi wedi colli’r pum peth (26 Chwef)? Os nad, cyfrannu nhw i elusen

  “Ond pan glywodd y dyn ifanc y gair hwn, aeth ymaith yn drist, oherwydd yr oedd yn berchen meddiannau lawer.” ‭‭Mathew‬ ‭19:22‬

  26th March
  Have you missed the five things? (26 Feb)? If not, donate them to charity.

  “When the young man heard this word, he went away grieving, for he had many possessions.”
  ‭‭Matthew‬ ‭19:22‬