Gwrando – Cymraeg
Listen – English

Dydd Sadwrn

Casglu ein hunain yn ôl troed Illtud sant

Gweddi agoriadol

O Dduw, wrth i mi gofio heddiw fywyd Illtud Sant,
boed i amrywiol ddigwyddiadau’r wythnos hon gael eu casglu i’th bresenoldeb cariadus a maddeugar di.
Helpa fi i ddysgu yn sgil popeth a ddigwyddodd.
Os treuliaf y dydd hwn ar fy mhen fy hun neu gydad eraill, tywys fi â’th Ddoethineb,
a helpa fi i fyfyrio am yr wythnos a aeth heibio wrth i mi baratoi am addoliad yfory.
Amen.

Y dydd hwn, rwyf yn byw yng ngras Duw

Mewn distawrwydd a gweddi, myfyriwch a dygywch at Duw:

  • bopeth sy’n hysbys, a gynlluniwyd ac a drefnwyd ar gyfer y dydd heddiw.
  • eich angen am help i baratoi am yr annisgwyl
  • eich angen am ddoethinneb i fyfyrio ynghylch popeth a ddigwyddodd eisoes, a phopeth sydd eto i ddod.
  • eich ymrwymiad i gasglu eich hunan fel rhan o ddilyn llwybr Deiniol yn ôl troed Illtud Sant..

Gofynnwch am i ras Duw fod gyda chi bob amser ac ym mhob lle.

Dechrau o’r newydd gyda Duw

O Dduw, rwy’n clywed dy alwad i edifarhau.
Clyw yn awr y pethau hynny y ceisiaf faddeuant amdanynt…
Rwy’n credu ac yn ymddiried yn dy faddeuant cariadus.
Rwy’n gwybod pan fyddaf yn wir yn cyfaddef ac yn edifarhau, y bydd i ti dywallt bendithion dy ras maddeuol arnaf
Amen.

‘Hyn a erfyniaf, yn ddiymwad, tangnefedd rhyngof a Duw.’:
Diolch fo i Dduw. Amen.

Salm a Darlleniad y Beibl
(Cofiwch saib y recordiad yma)

Ymbiliau
Gweddïwn dros anghenion ein heglwys, y byd a’r gymuned leol; dros bawb sy’n wael ac yn agos at angau; a chan gofio’r sawl fu farw a’r rhai sy’n eu caru ac yn galaru ar eu holau.

Heddiw, gweddïwn yn arbennig dros y rhai sy’n weithio ar benwythnosau, a’r rhai sy’n paratoi am wasanaethau’s Sul.

Terfynir yr ymbiliau gyda Gweddi’r Arglwydd, ac yna
Gweddi Llwybr Deiniol:

Dduw gras, gelwaist arnaf i ddilyn yn ôl traed y disgyblion cynnar a’r seintiau, 
i fyw bywyd mewn gwir gydbwysedd daioni, i weddïo bob dydd a rhannu yn fy ffordd fy hun
dy gariad di dros yr holl bobl, yr holl greadigaeth.
Trwy dy gariad a’th ras, a thrwy esiampl Deiniol Sant, 
helpa i fod yn ffyddlon mewn gweddi, yn fy ngwaith, acbwrthbor̫wyso, yn yr oriau prysur a’r mannau tawel, 
fel y gallaf dy addoli, fel y bydd i’th Eglwys dyfu, ac fel y bydd i’th gariad gofleidio ac iachau ein byd toredig. 
Amen.

Gweddi gloi

Yn yr un modd, y mae’r Ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid. Ohrwydd ni wyddom ni sut y dylem weddïo, ond y mae’r Ysbryd ei hun yn ymbil trosom ag ochneidiau y tu hwnt i eiriau, ac y mae Duw, sy’n chwilio calonnau dynion, yn deall bwriad yr Ysbryd, mae ymbil y mae tros saint Duw i amcanion Duw.
Rhufeiniaid 8:26-27

Dduw gras,
Datod fy meddylia dryslyd a chlyw’r geiriau nad oes gennyf i,
Fel bod y geiriau a ynganaf a’r gweddïau a roddaf yn dderbyniol yn d’olwg.
Boed i mi Fyw y dydd hwn yn unol â’th ewyllys, ac yng nghariad Iesu Grist.
Amen.

Saturday

Gathering ourselves in st Illtud’s footsteps

Opening prayer

O God, as I remember today the life of St. Illtud.
may the various events of this week be gathered into your loving and forgiving presence.
Help me to learn from all that has taken place.
Whether I spend this day alone or with others, guide me with your wisdom,
and help me to reflect upon the past week as I prepare for the worship tomorrow.
Amen.

This day I live in the grace of God

In quietness and prayer bring to God:

  • all that is known, planned and arranged for this day.
  • your need for help to be prepared
    for the unexpected
  • your need for wisdom to reflect upon all that has already taken place, and all that still lies ahead
  • your commitment to yourself as part of following St Deiniol’s Way in St. Illtud’s footsteps

Ask for the grace of God to be with you at all times and in places.

Beginning anew with God

O God, I hear your call to repent. 
Hear now those things for which I seek forgiveness…
I believe and trust in your loving forgiveness.
I know that when I truly confess and repent, you will pour the blessing of your forgiving grace upon me.
Amen.

‘The gift I ask, may it not be denied me, is peace between myself and God’:
Thanks be to God. Amen

Psalm and Bible Reading
(Remember to pause the recording here)

Prayers of intercession
Bring before God the needs within our church, the world and the local community; pray for those who are ill and those close to death; remember those who have died and those who loved and mourn them.

Today in particular, pray for those who work at the weekend, and those preparing for Sunday services.

Conclude the prayers of intercession with the Lord’s Prayer, followed by the
St Deiniol’s Way prayer:

God of grace, you have called me to follow in the steps of the early disciples and saints, 
to live a life in true balance of wellbeing, to pray each day and share in my own way your love for all people, all creation.
By your love and grace, and through the example of St Deiniol, 
help me to be faithful in my prayer, in my work, and in my times of rest, in the busy hours and in the quiet spaces,
so that I may worship you, so that your Church may grow, and so that your love may embrace and heal our broken world.
Amen.

Closing Prayer

The Spirit helps us in our weakness; for we do not know how to pray as we ought, but that very Spirit intercedes with sighs too deep for words. And God, who searches the heart, knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God

Romans 8:26-27

God of Grace,
Untangle my confused thoughts and hear the words I cannot find,
So that the words I speak and the prayers I offer might be acceptable in your sight.
May I live this day according to your will, and in the love of Jesus Christ.
Amen.