Gwrando – Cymraeg
Listen – English

Dydd Iau

Caru ein cymydog yn ôl troed Santes Dwynwen

Gweddi agoriadol

O Dduw, fe gofiaf heddiw fywyd Santes Dwynwen,
Gelwaist fi i garu fy nghymydog. Helpa fi i gofio mai fy nghymydog yw pobl o bedwar ban byd.
Gwna fi’n araf i gondemnio neu ddangos dicter, ond yn gyflym i estyn trugaredd a chroeso.
Na foed i mi byth anwybyddu’r anghennus ond bod yn wastad yn barod i wrando ac estyn llaw,
yn y cariad a ddatgelwyd i mi gennyt ti.
Amen.

Y dydd hwn, rwyf yn byw yng ngras Duw

Mewn distawrwydd a gweddi, myfyriwch a dygywch at Duw:

  • bopeth sy’n hysbys, a gynlluniwyd ac a drefnwyd ar gyfer y dydd heddiw.
  • eich angen am help i baratoi am yr annisgwyl
  • eich angen am ddoethinneb i fyfyrio ynghylch popeth a ddigwyddodd eisoes, a phopeth sydd eto i ddod.
  • eich ymrwymiad i weithio a dysgu fel rhan o ddilyn Llwybr Deiniol yn ôl troed Santes Dwynwen.

Gofynnwch am i ras Duw fod gyda chi bob amser ac ym mhob lle.

Dechrau o’r newydd gyda Duw

O Dduw, rwy’n clywed dy alwad i edifarhau.
Clyw yn awr y pethau hynny y ceisiaf faddeuant amdanynt…
Rwy’n credu ac yn ymddiried yn dy faddeuant cariadus.
Rwy’n gwybod pan fyddaf yn wir yn cyfaddef ac yn edifarhau, y bydd i ti dywallt bendithion dy ras maddeuol arnaf
Amen.

‘Haul eirolaeth, Arglwydd deisyfiadau, Grist o’r Nef, piler gras,
boed i mi wneud iawn am fy mhechod tryw fy mywyd ynot ti’:
Diolch fo i Dduw. Amen.

Salm a Darlleniad y Beibl
(Cofiwch saib y recordiad yma)

Ymbiliau
Gweddïwn dros anghenion ein heglwys, y byd a’r gymuned leol; dros bawb sy’n wael ac yn agos at angau; a chan gofio’r sawl fu farw a’r rhai sy’n eu caru ac yn galaru ar eu holau.

Heddiw, gweddïwn dros ein cymdogion, teuluoedd, cyfeillion, cydweithwyr, a’r rheiny sydd ymhell o gartref.

Terfynir yr ymbiliau gyda Gweddi’r Arglwydd, ac yna
Gweddi Llwybr Deiniol:

Dduw gras, gelwaist arnaf i ddilyn yn ôl traed y disgyblion cynnar a’r seintiau, 
i fyw bywyd mewn gwir gydbwysedd daioni, i weddïo bob dydd a rhannu yn fy ffordd fy hun
dy gariad di dros yr holl bobl, yr holl greadigaeth.
Trwy dy gariad a’th ras, a thrwy esiampl Deiniol Sant, 
helpa i fod yn ffyddlon mewn gweddi, yn fy ngwaith, acbwrthbor̫wyso, yn yr oriau prysur a’r mannau tawel, 
fel y gallaf dy addoli, fel y bydd i’th Eglwys dyfu, ac fel y bydd i’th gariad gofleidio ac iachau ein byd toredig. 
Amen.

Gweddi gloi

Am hynny, fel etholedigion Duw, sanctaidd ac annwyl, gwisgwch amdanoch dynerwch calon, tiriondeb, gostyngeiddrwydd, addfwynder ac amynedd. Goddefwch eich gilydd a maddeuwch i’ch gilydd os bydd gan rywun gŵyn yn erbyn rhywun arall, fel y maddeuodd yr Arglwydd i chwi, felly gwnewch chwithiau. Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, ar air neu weithred, gwnewch bopeth yn enw’r Arglwydd Iesu, gan roi diolch i Dduw, y tad, drwyddo ef.
Colosiaid 3:12-13, 17

Dduw pob dim,
Gwisga amdanaf gariad a thrugaredd,
addfwynder a gras.
Agor fy nghalon i’r rhai sy’n rhoi anhawster i mi, a
thrawsnewidia gyda maddeuant fy mherthynas â’r rhai y byddaf yn mynd yn groes iddynt.
Boed i mi gerdded yn ostyngedig gyda thi, y dydd hwn.
Amen.

Thursday

Loving our neighbour in St. Dwynwen’s footsteps

Opening prayer

O God, I remember today the life of St. Dwynwen.
Having called me to love my neighbour, help me to remember that all people throughout the world are my neighbours.
May I be slow to condemn or show anger, but quick to offer compassion and hospitality.
May I never ignore those in need but always be ready to listen and offer help,
in the love you have revealed to me.
Amen.

This day I live in the grace of God

In quietness and prayer bring to God:

  • all that is known, planned and arranged for this day.
  • your need for help to be prepared
    for the unexpected
  • your need for wisdom to reflect upon all that has already taken place, and all that still lies ahead
  • your commitment to loving your neighbour as part of following St Deiniol’s Way in St. Dwynwen’s footsteps

Ask for the grace of God to be with you at all times and in places.

Beginning anew with God

O God, I hear your call to repent. 
Hear now those things for which I seek forgiveness…
I believe and trust in your loving forgiveness.
I know that when I truly confess and repent, you will pour the blessing of your forgiving grace upon me.
Amen.

‘Sun of intercession, Lord of petition, Christ of Heaven pillar of grace, may I atone for my sin by my life in you’:
Thanks be to God. Amen

Psalm and Bible Reading
(Remember to pause the recording here)

Prayers of intercession
Bring before God the needs within our church, the world and the local community; pray for those who are ill and those close to death; remember those who have died and those who loved and mourn them.

Today in particular, hold in prayer your neighbours, families, friends and colleagues, and all who are far from home.

Conclude the prayers of intercession with the Lord’s Prayer, followed by the
St Deiniol’s Way prayer:

God of grace, you have called me to follow in the steps of the early disciples and saints, 
to live a life in true balance of wellbeing, to pray each day and share in my own way your love for all people, all creation.
By your love and grace, and through the example of St Deiniol, 
help me to be faithful in my prayer, in my work, and in my times of rest, in the busy hours and in the quiet spaces,
so that I may worship you, so that your Church may grow, and so that your love may embrace and heal our broken world.
Amen.

Closing Prayer

As God’s chosen ones, holy and beloved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, meekness, and patience. Bear with one another and, if anyone has a complaint against another, forgive each other; just as the Lord has forgiven you, so you must also forgive. And everything you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God through him.
Colossians 3:12-13, 17

God of all,
May I be clothed with love and compassion, gentleness and grace.
Open my heart to those I find difficult and transform through forgiveness my relationships with those with whom I quarrel.
May I walk humbly with you this day.
Amen.