Gwrando – Cymraeg
Listen – English

Dydd Gwener

Gorffwys ein cyrff yn ôl troed Cadfan Sant

Gweddi agoriadol

Dduw Sanctaidd, mewn corff, yn gnawd,
Wrth i mi gofio heddiw fywyd Cadfan Sant, dal fi yng nghledr dy law.
Wrth i mi deithio trwy’r dydd hwn dyfnha fy neall o’th bresenoldeb ynof i.
Pan fyddaf yn gorffwys, portha fi; pan fyddaf yn brysur, tawela fi; yn wastadol, adfywia fi.
Erfyniaf hyn yn enw Iesu Grist.
Amen.

Y dydd hwn, rwyf yn byw yng ngras Duw

Mewn distawrwydd a gweddi, myfyriwch a dygywch at Duw:

  • bopeth sy’n hysbys, a gynlluniwyd ac a drefnwyd ar gyfer y dydd heddiw.
  • eich angen am help i baratoi am yr annisgwyl
  • eich angen am ddoethinneb i fyfyrio ynghylch popeth a ddigwyddodd eisoes, a phopeth sydd eto i ddod.
  • eich ymrwymiad i orffwys eich corff fel rhan o ddilyn Llwybr Deiniol yn ôl troed Cadfan Sant.

Gofynnwch am i ras Duw fod gyda chi bob amser ac ym mhob lle.

Dechrau o’r newydd gyda Duw

O Dduw, rwy’n clywed dy alwad i edifarhau.
Clyw yn awr y pethau hynny y ceisiaf faddeuant amdanynt…
Rwy’n credu ac yn ymddiried yn dy faddeuant cariadus.
Rwy’n gwybod pan fyddaf yn wir yn cyfaddef ac yn edifarhau, y bydd i ti dywallt bendithion dy ras maddeuol arnaf
Amen.

‘Iôr y Nef, gwna fy nghalon yn bur a gwna i mi siarad amdant ti, O Dduw.’
Diolch fo i Dduw. Amen.

Salm a Darlleniad y Beibl
(Cofiwch saib y recordiad yma)

Ymbiliau
Gweddïwn dros anghenion ein heglwys, y byd a’r gymuned leol; dros bawb sy’n wael ac yn agos at angau; a chan gofio’r sawl fu farw a’r rhai sy’n eu caru ac yn galaru ar eu holau.

Heddiw, gweddïwn dros bawb sy’n gofalu am eraill, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, pobl sy’n gweithio mewn canolfannau hamdden, a’r rhai sy’n gofalu am gefn gwlad.

Terfynir yr ymbiliau gyda Gweddi’r Arglwydd, ac yna
Gweddi Llwybr Deiniol:

Dduw gras, gelwaist arnaf i ddilyn yn ôl traed y disgyblion cynnar a’r seintiau, 
i fyw bywyd mewn gwir gydbwysedd daioni, i weddïo bob dydd a rhannu yn fy ffordd fy hun
dy gariad di dros yr holl bobl, yr holl greadigaeth.
Trwy dy gariad a’th ras, a thrwy esiampl Deiniol Sant, 
helpa i fod yn ffyddlon mewn gweddi, yn fy ngwaith, acbwrthbor̫wyso, yn yr oriau prysur a’r mannau tawel, 
fel y gallaf dy addoli, fel y bydd i’th Eglwys dyfu, ac fel y bydd i’th gariad gofleidio ac iachau ein byd toredig. 
Amen.

Gweddi gloi

Dangosodd yr angen i mi afon dŵr y bywyd, yn ddisglair fel grisial. Ar ddwy lan yr afon yr oedd pren y bywyd, yn dwyn deuddeg cnwd, gan roi pob cnwd yn ei fis; ac yr oedd dail y pren er iachâd y cenhedloedd. Dywedodd wrthyf, ‘Yr hwn sy’n sychedig, deud ymlaen, a’r hwn sydd yn ei ddymuno, derbynied ddŵr y bywyd yn rhad.’
Datguddiad 22:1-2, 17

Dduw gras,
Estynaf fy nwylo i dderbyn dyfroedd y bywyd yn rhodd.
wrth dderbyn gennyt ti, boed i mi rannu’r rhodd hwn ar fy nhaith drwy’r diwrnod hwn.
Boed i‘r rhodd hwn ddwyn hedd a bodlonrwydd,
gobaith ac adfwiad, cariad ac iachâd i’r cread crwn.
Amen.

Friday

Resting our bodies in St Cadfan’s footsteps

Opening prayer

Incarnate, enfleshed and Holy God,
As I am remembering today the life of St Cadfan, cradle me in the palm of your hand.
As i journey through this day, deepen my awareness of your indwelling presense.
In my times of rest, nourish me; In my times of busyness, calm me; in each and every moment, refresh me.
This I pray in the name of Jesus Christ.
Amen.

This day I live in the grace of God

In quietness and prayer bring to God:

  • all that is known, planned and arranged for this day.
  • your need for help to be prepared
    for the unexpected
  • your need for wisdom to reflect upon all that has already taken place, and all that still lies ahead
  • your commitment to resting your body as part of following St Deiniol’s Way in St Cadfan’s footsteps

Ask for the grace of God to be with you at all times and in places.

Beginning anew with God

O God, I hear your call to repent. 
Hear now those things for which I seek forgiveness…
I believe and trust in your loving forgiveness.
I know that when I truly confess and repent, you will pour the blessing of your forgiving grace upon me.
Amen.

‘Lord of Heaven, make pure my heart, and cause me, God, to speak of you’:
Thanks be to God. Amen

Psalm and Bible Reading
(Remember to pause the recording here)

Prayers of intercession
Bring before God the needs within our church, the world and the local community; pray for those who are ill and those close to death; remember those who have died and those who loved and mourn them.

Today in particular, hold in prayer all carers, prefessional health care workers, people who work in leisure centres, and those who look after our countryside.

Conclude the prayers of intercession with the Lord’s Prayer, followed by the
St Deiniol’s Way prayer:

God of grace, you have called me to follow in the steps of the early disciples and saints, 
to live a life in true balance of wellbeing, to pray each day and share in my own way your love for all people, all creation.
By your love and grace, and through the example of St Deiniol, 
help me to be faithful in my prayer, in my work, and in my times of rest, in the busy hours and in the quiet spaces,
so that I may worship you, so that your Church may grow, and so that your love may embrace and heal our broken world.
Amen.

Closing Prayer

Then the angel showed me the river of the water of life, bright as crystal. On either side of the river is the tree of life with its twelve kinds of fruit, producing its fruit each month; and the leaves of the tree are for the healing of the nations. And he said to me, ‘Let everyone who is thirsty come. Let anyone who wishes take the water of life as a gift.’
Revelation 22:1-2, 17

God of all,
I hold out my hands to receive the gift of the water of life.
May I share this gift with everyone I meet as I make my journey through this day.
May this gift bring peace and contentment,
hope and renewal, love and healing to all creation.
Amen.