Addoli Duw ~ Worshipping God :: Tyfu’r Eglwys ~ Growing the Church :: Caru’r Byd ~ Loving the World

Category: Grawys – Lent Page 1 of 5

Mis Ebrill 3 April

3ydd Mis Ebrill
Gwneud bocs aderyn

Mae pawb angen prosiect Gŵyl Banc!

“Atebodd Iesu, “Mae gan lwynogod ffeuau ac adar nythod, ond does gen i, Mab y Dyn, ddim lle i orffwys.””
‭‭Mathew‬ ‭8:20‬ ‭BNET‬‬

Oes le gynnoch chi i rhoi ‘cartref’ i’r Mab y Dyn?

3rd April
Make a bird box

Everyone needs a bank holiday project!

“And Jesus said to him, “Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of Man has nowhere to lay his head.””
‭‭Matthew‬ ‭8:20‬ ‭NRSV‬‬

Do you have space to give the son of man a home?

Mis Ebrill 2 April

2ail Mis Ebrill
Dydd Gwener y Groglith  
Bwyta Picau’r Grog a darganfod pam

“Yna traddododd Pilat Iesu iddynt i’w groeshoelio. Felly cymerasant Iesu. Ac aeth allan, gan gario’i groes ei hun, i’r man a elwir Lle Penglog (yn iaith yr Iddewon fe’i gelwir Golgotha). Yno croeshoeliasant ef, a dau arall gydag ef, un ar bob ochr a Iesu yn y canol.”
‭‭Ioan‬ ‭19:16-18‬ ‭BCND‬‬

2nd April
Good Friday
Eat Hot Cross buns and discover why.

“Then he handed him over to them to be crucified. So they took Jesus; and carrying the cross by himself, he went out to what is called The Place of the Skull, which in Hebrew is called Golgotha. There they crucified him, and with him two others, one on either side, with Jesus between them.”
‭‭John‬ ‭19:16-18‬ ‭NRSV‬‬

Mis Ebrill 1 April

1af Mis Ebrill
Dydd Iau Cablyd  
Cynnig i goginio hefo cynnyrch lleol

“Anfonodd ef Pedr ac Ioan gan ddweud, “Ewch a pharatowch inni gael bwyta gwledd y Pasg.””
‭‭Luc‬ ‭22:8‬ ‭BCND‬‬

1st April
Maundy Thursday

Offer to cook using local ingredients

“So Jesus sent Peter and John, saying, “Go and prepare the Passover meal for us that we may eat it.””
‭‭Luke‬ ‭22:8‬ ‭NRSV‬‬

Mis Mawrth 31 March

31ain Mis Mawrth
Nôl i’r jar bridd (17 Chwef) sbïo haenliwio’r pridd

““Gynt fe osodaist sylfeini’r ddaear, a gwaith dy ddwylo yw’r nefoedd.”
‭‭Y Salmau‬ ‭102:25‬ ‭BCND‬‬

Bydd y prawf pridd helpu ni gwybod well y pridd yn ein milltir sgwar. Yn yr un ffordd Bydd y Grawys helpu ni gwybod ein hunain yn well, a hefyd dyfnhau ein bywyd ysbrydol.

Defnyddio y dolen hwn i darganfod mwy am eich pridd.

Be dach chi wedi dysgu am eich bywyd ysbrydol yn ystod y grawys?

31st March
Return to your jar of soil (17 Feb) look at the layers of earth

“Long ago you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands.”
‭‭Psalms‬ ‭102:25‬ ‭NRSV‬‬

The soil test helps us get to know the soil in our area just as Lent helps us to know ourselves better and also deepen our spiritual life.

Use this link to discover more about your soil.

What did you learn about your spiritual life during lent?

Mis Mawrth 30 March

30ain Mis Mawrth
Darganfod pa Fasnach Deg sy gynonch chi

“Dywedodd wrthyt, feidrolyn, beth sydd dda, a’r hyn a gais yr ARGLWYDD gennyt: dim ond gwneud beth sy’n iawn, caru teyrngarwch, ac ymostwng i rodio’n ostyngedig gyda’th Dduw.”
‭‭Micha‬ ‭6:8‬ ‭BCND‬‬

30th March
Find out what Fairtrade products you have

“He has told you, O mortal, what is good; and what does the Lord require of you but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God?”
‭‭Micah‬ ‭6:8‬ ‭NRSV‬‬

Mis Mawrth 29 March

29ain Mis Mawrth
Gwenwch a dweud helo wrth bawb heddiw

“Y mae pryder meddwl yn llethu rhywun, ond llawenheir ef gan air caredig.”
‭‭Diarhebion‬ ‭12:25‬ ‭BCND‬‬

29th March
Smile and say hello to everyone today

“Anxiety weighs down the human heart, but a good word cheers it up.”
‭‭Proverbs‬ ‭12:25‬ ‭NRSV‬‬

Mis Mawrth 28 March

28ain Mis Mawrth
Rhowch blodau â bedd

“Yna dywedodd yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd, “Wele, yr wyf yn gwneud pob peth yn newydd.” Dywedodd hefyd, “Ysgrifenna, oherwydd dyma eiriau ffyddlon a gwir.”” ‭‭Datguddiad‬ ‭21:5‬ ‭BCND‬‬

Traddodiad Sul y Blodau y’w ymweld â mynwent a rhowch blodau â bedd.

28th March
Put flowers on a grave

“And the one who was seated on the throne said, “See, I am making all things new.” Also he said, “Write this, for these words are trustworthy and true.”” Revelation‬ ‭21:5‬ ‭NRSV‬‬

A Palm Sunday tradition (Flower Sunday in Welsh) is to visit a graveyard and place flowers.

Mis Mawrth 27 March

27ain Mis Mawrth
Gwneud Croes Palmwydd o ddeilen hir am Sul y Blodau

“Cymerasant ganghennau o’r palmwydd ac aethant allan i’w gyfarfod, gan weiddi: “Hosanna! Bendigedig yw’r un sy’n dod yn enw’r Arglwydd, yn Frenin Israel.””
‭‭Ioan‬ ‭12:13‬ ‭BCND‬‬

27th March
Make a palm cross from long leaves for Palm Sunday

“So they took branches of palm trees and went out to meet him, shouting, “Hosanna! Blessed is the one who comes in the name of the Lord— the King of Israel!””
‭‭John‬ ‭12:13‬ ‭NRSV‬‬

Mis Mawrth 26 March

26ain Mis Mawrth
Ydych chi wedi colli’r pum peth (26 Chwef)? Os nad, cyfrannu nhw i elusen

“Ond pan glywodd y dyn ifanc y gair hwn, aeth ymaith yn drist, oherwydd yr oedd yn berchen meddiannau lawer.” ‭‭Mathew‬ ‭19:22‬

26th March
Have you missed the five things? (26 Feb)? If not, donate them to charity.

“When the young man heard this word, he went away grieving, for he had many possessions.”
‭‭Matthew‬ ‭19:22‬

Mis Mawrth 25 March

25ain Mis Mawrth
Gwneud catref bygiau 

“Meddai Iesu wrtho, “Y mae gan y llwynogod ffeuau, a chan adar yr awyr nythod, ond gan Fab y Dyn nid oes lle i roi ei ben i lawr.””
‭‭Mathew‬ ‭8:20‬ ‭BCND‬‬

Bydd Ymddireolaeth Natur Gogledd Cymru helpu chi

25th March
Make a bug hotel

“And Jesus said to him, “Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of Man has nowhere to lay his head.””
‭‭Matthew‬ ‭8:20‬ ‭NRSV‬‬

North Wales Wildlife Trust will help you

Page 1 of 5

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: