Eglwysi Bro Gwydyr Churches

Addoli Duw ~ Worshipping God :: Tyfu’r Eglwys ~ Growing the Church :: Caru’r Byd ~ Loving the World

Mis Mawrth 27 March

27ain Mis Mawrth
Gwneud Croes Palmwydd o ddeilen hir am Sul y Blodau

“Cymerasant ganghennau o’r palmwydd ac aethant allan i’w gyfarfod, gan weiddi: “Hosanna! Bendigedig yw’r un sy’n dod yn enw’r Arglwydd, yn Frenin Israel.””
‭‭Ioan‬ ‭12:13‬ ‭BCND‬‬

27th March
Make a palm cross from long leaves for Palm Sunday

“So they took branches of palm trees and went out to meet him, shouting, “Hosanna! Blessed is the one who comes in the name of the Lord— the King of Israel!””
‭‭John‬ ‭12:13‬ ‭NRSV‬‬

Mis Mawrth 26 March

26ain Mis Mawrth
Ydych chi wedi colli’r pum peth (26 Chwef)? Os nad, cyfrannu nhw i elusen

“Ond pan glywodd y dyn ifanc y gair hwn, aeth ymaith yn drist, oherwydd yr oedd yn berchen meddiannau lawer.” ‭‭Mathew‬ ‭19:22‬

26th March
Have you missed the five things? (26 Feb)? If not, donate them to charity.

“When the young man heard this word, he went away grieving, for he had many possessions.”
‭‭Matthew‬ ‭19:22‬

Mis Mawrth 25 March

25ain Mis Mawrth
Gwneud catref bygiau 

“Meddai Iesu wrtho, “Y mae gan y llwynogod ffeuau, a chan adar yr awyr nythod, ond gan Fab y Dyn nid oes lle i roi ei ben i lawr.””
‭‭Mathew‬ ‭8:20‬ ‭BCND‬‬

Bydd Ymddireolaeth Natur Gogledd Cymru helpu chi

25th March
Make a bug hotel

“And Jesus said to him, “Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of Man has nowhere to lay his head.””
‭‭Matthew‬ ‭8:20‬ ‭NRSV‬‬

North Wales Wildlife Trust will help you

Mis Mawrth 24 March

24ain Mis Mawrth
Tynnu llun o’r blodau yn eich gardd. Ydach chi’n gwybod eu henwau
?

“Llawenyched yr anial a’r sychdir, gorfoledded y diffeithwch, a blodeuo.”
‭‭Eseia‬ ‭35:1‬ ‭BCND‬‬

Defnyddio Cymuned Llên Natur i help chi

24th March
Draw a picture of flowers in your garden. Do you know their names?

“The wilderness and the dry land shall be glad, the desert shall rejoice and blossom; like the crocus”
‭‭Isaiah‬ ‭35:1‬ ‭NRSV‬‬

Use the grow wild guide to help you

Mis Mawrth 23 March

23ain Mis Mawrth
Siarad â rhywun ar y ffôn

“Coda dy lais o’u plaid nhw, barna’n gyfiawn, a dadlau dros hawliau’r rhai mewn angen a’r tlawd.”
‭‭Diarhebion‬ ‭31:9‬ ‭BNET‬‬

Mae’r adnodd wedi ysbrydoli’r enw Gŵyl Coda a rhwydwaith

23rd March
Speak to someone on the phone

“Speak out, judge righteously, defend the rights of the poor and needy.”
‭‭Proverbs‬ ‭31:9‬ ‭NRSV‬‬

This verse inspired the name for the ‘Coda’ Network and Festival.

Mis Mawrth 22 March

22ain Mis Mawrth
Gwirio eich hadau wedi’u plannu ar 22 Chwefror

“Myfi a blannodd, Apolos a ddyfrhaodd, ond Duw oedd yn rhoi’r tyfiant.”
‭‭1 Corinthiaid‬ ‭3:6‬ ‭BCND‬‬

Ydych chi wedi dyfrio a gofalu drostyn nhw? Gweld be sy wedi digwydd.

Neu – Sut eich ‘hadau syniadau’ wedi gael gwreiddia?

22nd March
Check your seeds planted on 22 February

“I planted, Apollos watered, but God gave the growth.”
‭‭1 Corinthians‬ ‭3:6‬ ‭NRSV‬‬

Did you water and care for them?See what has happened.

Or has the ‘Seeds of an Idea’ taken root?

Mis Mawrth 21 March

21ain Mis Mawrth
Dewis eitem dillad i’w rhoi i focs elusen

“A pham yr ydych yn pryderu am ddillad? Ystyriwch lili’r maes, pa fodd y maent yn tyfu; nid ydynt yn llafurio nac yn nyddu.”
‭‭Mathew‬ ‭6:28‬ ‭BCND‬‬

21st March
Choose an item of clothing to put in a charity box

“And why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow; they neither toil nor spin,”
‭‭Matthew‬ ‭6:28‬ ‭NRSV‬‬

Mis Mawrth 20 March

20fed Mis Mawrth
Cynnig i olchi car gyda bwced a sbwng

Ac bod yn ddiolchgar os dydwch chi ddim angen cherdded i’r ffynnon am y dŵr

“Yno yr oedd ffynnon Jacob, a chan fod Iesu wedi blino ar ôl ei daith eisteddodd i lawr wrth y ffynnon. Yr oedd hi tua hanner dydd.”
‭‭Ioan‬ ‭4:6‬ ‭BCND‬‬

20th March
Offer to wash a car with a bucket and sponge

And be thankful if don’t need to walk to draw the water from a well!

“Jacob’s well was there, and Jesus, tired out by his journey, was sitting by the well. It was about noon.”
‭‭John‬ ‭4:6‬ ‭NRSV‬‬


Mis Mawrth 19 March

19eg Mis Mawrth
Darganfod y bywyd gwyllt yn eich ardal

“Molwch yr ARGLWYDD o’r ddaear, chwi ddreigiau a’r holl ddyfnderau, tân a chenllysg, eira a mwg, y gwynt stormus sy’n ufudd i’w air; y mynyddoedd a’r holl fryniau, y coed ffrwythau a’r holl gedrwydd; anifeiliaid gwyllt a’r holl rai dof, ymlusgiaid ac adar hedegog;” ‭‭Y Salmau‬ ‭148:7-10‬

19th March
Discover the wildlife in your area

“Praise the Lord from the earth, you sea monsters and all deeps, fire and hail, snow and frost, stormy wind fulfilling his command! Mountains and all hills, fruit trees and all cedars! Wild animals and all cattle, creeping things and flying birds!”
‭‭Psalms‬ ‭148:7-10‬


Mis Mawrth 18 March

18fed Mis Mawrth
Canwch eich hoff gân 

“Canwch i’r ARGLWYDD gân newydd, canwch i’r ARGLWYDD yr holl ddaear.”
‭‭Y Salmau‬ ‭96:1‬ ‭BCND‬‬

18th March
Sing your favourite song

“O sing to the Lord a new song; sing to the Lord, all the earth.”
‭‭Psalms‬ ‭96:1‬ ‭NRSV‬‬


Page 2 of 7

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: