Addoli Duw ~ Worshipping God :: Tyfu’r Eglwys ~ Growing the Church :: Caru’r Byd ~ Loving the World

Author: Abigail Henderson

Re-opening our churches

Annwyl Gyfeillion
 
Mae’n bleser gennyf gyhoeddi y byddwn, dros yr wythnosau nesaf yn ailagor rhai o’n hadeiladau eglwysig ar gyfer addoli.
Bydd Eglwys Santes Fair, Betws y Coed yn ailagor Dydd Sul Awst 16 am 11.00 o’r gloch y bore i Gymun Bendigaid (ar gyfer yr Eglwysi eraill gweler isod).
Bydd y gwasanaeth hwn hefyd yn cael ei ffrydio’n fyw ar ein tudalen Facebook yn https://www.facebook.com/brogwydyr
Os hoffech ymuno â’r gwasanaeth ar-lein,gallwn nail ai e bostio copi o lyfryn y gwasanaeth atoch neu, os yw’n well gennych fe allwn bostio copi atoch.
Cysylltwch ag Abigail yn admin@brogwydyr.cymru neu’r Parchedig Simon ar y manylion isod.
 
Dyddiadau ac Amseroedd ailagor yr Eglwysi
Eglwys y Santes Fair, Betws y Coed                      16 Awst am 11.00 y bore
Eglwys Sant Gwyddelan, Dolwyddelan                23 Awst am 9.30 y bore
Eglwys y Santes Fair, Dolgarrog                            30 Awst am 9.30 y bore
Eglwys Sant Tudclud, Penmachno                        6 Medi am 3.00 y prynhawn
 
Sylwch fod gan yr eglwysi i gyd nifer cyfyngedig o leoedd, oherwydd ymbellhau cymdeithasol, felly cyrrhaeddwch mewn da bryd a pheidiwch â chael eich tramgwyddo os byddwn yn eich troi i ffwrdd oherwydd ein bod yn llawn.
Hefyd, dilynwch yr holl fesurau diogelwch sydd ar waith ar gyfer eich iechyd chi ac eraill.
Cadwch lygad allan am y rota gwasanaeth newydd a fydd yn dilyn.
Edrychaf ymlaen at eich gweld yn fuan
 
Simon.

Y Parchedig / The Reverend Simon Freeman

Hyfrydle, Dolwyddelan, Conwy, LL25 0EJ

01690 750458 / revsimonfreeman18@gmail.com

 

Dear Friends
I am delighted to announce that over the next few weeks we will be reopening some of our church buildings for worship.
St Mary’s Church, Betws-y-Coed will reopen on Sunday 16th August at 11am for Holy Communion. (For all the current church reopening see below).
This service will also be live streamed on our Facebook page at https://www.facebook.com/brogwydyr
If you wish to join in the service online, we can either email you a copy of the service booklet or, if you prefer, we will post you a copy. Please contact Abigail at admin@brogwydyr.cymru or Rev’d Simon on the below details.

Church reopening dates and times
St Mary’s Church, Betws-y-Coed               16th August 11am
St Gwyddelan’s Church, Dolwyddelan     23rd August 9.30am
St Mary’s Church, Dolgarrog                      30th August 9.30am
St Tudclud’s Church, Penmachno             6th September 3pm

Please note that all the churches have a limited number of places, due to social distancing, so please arrive in good time and don’t be offended if we turn you away because we are full.
Also, please follow all the safety measures that are in place for yours and others health.
Keep an eye out for the new service rota which will follow.

I look forward to seeing you shortly.

Simon.

Y Parchedig / The Reverend Simon Freeman

Hyfrydle, Dolwyddelan, Conwy, LL25 0EJ

01690 750458 / revsimonfreeman18@gmail.com

Covid-19 update for our churches

Ardal Weinidogaeth Bro Gwydyr Ministry Area

We are delighted that unlocking is beginning to happen and we look forward to getting back to public worship when this is possible.

We do not plan to open our churches immediately – many of our key volunteers are over 70 or shielding. There is much to organise to ensure that our buildings are safe spaces to enable us to welcome all who come.

We are not allowed at this stage to leave the buildings open unstaffed.

Our major efforts will continue to be supporting prayer at home. You can join in with this and keep up to date with Ministry Area activities at: https://www.facebook.com/brogwydyr or at www.brogwydyr.cymru

To contact the clergy to ask for prayer, or for any other church matters please ring 01690 750458.

Revd. Simon Freeman, Curate

Ardal Weinidogaeth Bro Gwydyr Ministry Area

Rydym yn falch iawn bod datgloi yn dechrau digwydd ac edrychwn ymlaen at fynd yn ôl i addoliad cyhoeddus pan fydd hyn yn bosibl.

Nid ydym yn bwriadu agor ein heglwysi ar unwaith – mae llawer o’n gwirfoddolwyr allweddol dros 70 oed neu’n cysgodi. Mae llawer i’w drefnu i sicrhau bod ein hadeiladau’n fannau diogel i’n galluogi i groesawu pawb sy’n dod.

Ni chaniateir i ni ar hyn o bryd adael yr adeiladau ar agor heb staff.

Bydd ein hymdrechion mawr yn parhau i gefnogi gweddi gartref. Gallwch ymuno â hyn a chael y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau Ardal y Weinidogaeth yn: https://www.facebook.com/brogwydyr neu yn www.brogwydyr.cymru

I gysylltu â’r clerigwyr i ofyn am weddi neu am unrhyw faterion eglwysig eraill, ffoniwch 01690 750458.

Parch. Simon Freeman, Curad

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén