Skip to content

admin

Yr Ystwyth 2 – Epiphany 2

Dydd Sul 14eg Mis Ionawr
Sunday 14th January


Mae Esgob Bangor ac Archesgob Cymru yn falch o gyhoeddi penodiad y Parch Vince Morris yn Arweinydd Ardal Weinidogaeth a ficer Bro Tudno.

Yn ei swyddogaeth newydd, bydd Vince yn gwasanaethu cymuned Llandudno, sy’n cael ei hadnabod fel brenhines trefi glan môr gogledd Cymru oherwydd dyma dref gwyliau glan môr fwyaf Cymru.

Bydd ei drwyddedu yn digwydd ddydd Mawrth 16 Ebrill yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno.


Bydd Stuart i ffwrdd yr wythnos dechrau 14fed Mis Ionawr.


Dydd 14eg Mis Ionawr
Yr Ystwyll 2


09.30 Eucharist – Dolgarrog
11.00 Eucharist – Betws-y-Coed

Darlleniadau y Sul hwn
1 Samuel 3. 1-10, [11-20] (tud.251)
Datguddiad 5. 1-10 (tud.273)
Ioan 1. 43-51 (tud.100)

Dydd Llun 15eg Mis Ionawr
Dyddiau Llun – Dechreuwch yr wythnos 
Boreol Weddi AR LEIN am 9.00yb.
Defnyddio’r linc hwn ar Zoom


Dydd Mawrth 16eg Mis Ionawr
09.30 Boreol Weddi – Dolgarrog


Dydd Mercher 17eg Mis Ionawr
09.00 Boreol Weddi – Penmachno
14.00 Gweddïau – Betws-y-Coed


Rydyn ni angen gwirfoddolwyr. Ymunwch â ni ar gyfer y digwyddiad cyfan neu am awr yn unig. 

LLE: Traeth Dinas Dinlle, Caernarfon, LL54 5TW

PRYD: Dydd Sadwrn 10 Chwefror

Amser: 11am – 1pm (arhoswch cyn lleied neu gyn belled ag y dymunwch)

Byddwn yn cwrdd yn y maes parcio 1af wrth ymyl Surfer Chippy, maes chwarae a chyfleusterau cyhoeddus.


The Bishop of Bangor and Archbishop of Wales is pleased to announce the appointment of the Revd Vince Morris as Ministry Area Leader and Vicar of Bro Tudno.

In his new role, Vince will serve the community of #Llandudno, commonly known as the Queen of North Wales resorts owing to its distinction of being the largest seaside resort in Wales.

Vince is currently the Ministry Area Leader and Vicar of Bro Cwyfan.

His licensing will take place on Tuesday 16th April at Holy Trinity Llandudno.


Stuart will be away for the week beginning 14th January.


Sunday 14th January
Epiphany 2


09.30 Eucharist – Dolgarrog
11.00 Eucharist – Betws-y-Coed

Readings this Sunday
1 Samuel 3. 1-10, [11-20] (p.270)
Revelation 5. 1-10 (p.1240)
John 1. 43-51 (p.1069)

Monday 15th January
Mondays – Start the week
Morning Prayer On-Line at 9.00am.
Use this link to join us on Zoom


Tuesday 16th January
09.30 Morning Prayer – Dolgarrog


Wednesday 17th January
09.00 Morning Prayer – Penmachno
14.00 Prayers – Betws-y-Coed


Volunteers needed for the Archbishop’s Beach Clean 2024. Join us for the whole event or stay for an hour or two. 

WHERE: Dinas Dinlle Beach, Caernarfon, LL54 5TW

WHEN: Saturday 10th February

TIME: 11am- 1pm (stay as little or as long as you like)

MEET AT: 1st carpark next to Surfer Chippy, playground and public conveniences.


We believe in inclusive Church – a church which celebrates and affirms every person and does not discriminate. We will continue to challenge the church where it continues to discriminate against people on grounds of disability, economic power, ethnicity, gender, gender identity, learning disability, mental health, neurodiversity, or sexuality. We believe in a Church which welcomes and serves all people in the name of Jesus Christ; which is scripturally faithful; which seeks to proclaim the Gospel afresh for each generation; and which, in the power of the Holy Spirit, allows all people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Jesus Christ.”
Inclusive Church Network

Yr Ystwyth – Epiphany

Dydd Sul 7fed Mis Ionawr
Sunday 7th January


Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd

O Galendr ‘Eco Tips’ A Rocha 2024
Gwnewch ‘mwynhau natur’ yn flaenoriaeth i chi.
O wylio adar i ysgrifennu am
neu dynnu llun rhywbeth sy’n ysbrydoli
ti o ran natur, yn tyfu dy ffrwyth dy hun
neu lysiau, neu archwilio ardal o harddwch naturiol eithriadol yn y DU, gwnewch yn siŵr eich bod yn syrthio mewn cariad â natur mewn ffordd newydd y flwyddyn i ddod a chaniatáu iddo arwain eich meddyliau tuag at Dduw ein Creawdwr. Gellir dod o hyd i syniadau pellach yn arocha.org.uk/ideas-to-enjoy-nature/


Bydd Eryl i ffordd o 26fed Mis Rhagfyr nes tan 2ail Mis Ionawr a bydd Stuart i ffwrdd yr wythnos dechrau 14fed Mis Ionawr.


Dydd 7fed Mis Ionawr
Yr Ystwyll


09.30 Eucharist – Dolwyddelan
11.00 Boreol Weddi – Betws-y-Coed
11.00 Eucharist – Penmachno

Bendithio’r Sialc yn Nhymor yr Ystwyll
Arfer traddodiadol yw Bendithio’r Sialc, sy’n ein hatgoffa fod Crist yn bresennol yn y cariad a ddangoswn i’n gilydd yn ein bywydau beunyddiol. Fel y daeth y Doethion i chwilio am oleuni Crist a chael eu croesawu i’r tŷ gan y Teulu Sanctaidd, felly croesawn ni bawb sy’n dod yn enw’r Arglwydd, gan weddïo y bydd ein cartrefi’n cael eu hamddiffyn rhag tywyllwch a’u llenwi â goleuni Crist a chynhesrwydd ei Ysbryd. Mae’r ddefod hon yn defnyddio’r enwau traddodiadol a roddir i’r Doethion: Caspar, Melchior a Balthasar. 20 + C . M . B + 24
Ystyr y brawddeg lladin ‘Cristus Mansionem Benedicat’ Crist Bendithia y tŷ hwn

Darlleniadau y Sul hwn
Eseia 60. 1-6 (tud.676)
Effesiaid 3. 1-12 (tud.218)
Mathew 2. 1-12 (tud.1)


Dydd Llun 8fed Mis Ionawr
Dyddiau Llun – Dechreuwch yr wythnos 
Boreol Weddi AR LEIN am 9.00yb.
Defnyddio’r linc hwn ar Zoom


Dydd Mawrth 9fed Mis Ionawr
09.30 Boreol Weddi – Dolgarrog


Dydd Mercher 10fed Mis Ionawr
09.00 Boreol Weddi – Penmachno
14.00 Eucharist – Betws-y-Coed

Happy New Year to all

From the A Rocha ‘Eco Tips’ Calendar 2024
Make ‘enjoying nature’ your priority.
From bird watching to writing about
or drawing something that inspires
you in nature, growing your own fruit
or vegetables, or exploring an area of outstanding natural beauty in the UK, be sure to fall in love with nature in a new way this coming year and allow it to lead your thoughts towards God our Creator.
Further ideas can be found at
arocha.org.uk/ideas-to-enjoy-nature/


Eryl will be away from 26th December until 2nd January and Stuart will be away for the week beginning 14th January.


Sunday 7th January
Epiphany


09.30 Eucharist – Dolwyddelan
11.00 Morning Prayer – Betws-y-Coed
11.00 Eucharist – Penmachno

The Epiphany Blessing of Chalk
The Blessing of Chalk is a traditional custom, reminding us that Christ is incarnate in the love we offer to one another in our daily lives.  As the Magi came in search of the light of Christ and were welcomed by the Holy Family into the house, we welcome all who come in the Lord’s name, praying that our homes may be protected from darkness and be filled with the light of Christ and the warmth of his Spirit. 20 + C . M . B + 24 = Century + Caspar / Cristus . Melchior / Mansionem . Balthazar / Benedicat + Year. The Latin phrase means ‘Christ Bless this house’.

Readings this Sunday
Isaiah 60. 1-6 (p.745)
Ephesians 3. 1-12 (p.1177)
Matthew 2. 1-12 (p.972)


Monday 8th January
Mondays – Start the week
Morning Prayer On-Line at 9.00am.
Use this link to join us on Zoom


Tuesday 9th January
09.30 Morning Prayer – Dolgarrog


Wednesday 10th January
09.00 Morning Prayer – Penmachno
14.00 Eucharist – Betws-y-Coed

We believe in inclusive Church – a church which celebrates and affirms every person and does not discriminate. We will continue to challenge the church where it continues to discriminate against people on grounds of disability, economic power, ethnicity, gender, gender identity, learning disability, mental health, neurodiversity, or sexuality. We believe in a Church which welcomes and serves all people in the name of Jesus Christ; which is scripturally faithful; which seeks to proclaim the Gospel afresh for each generation; and which, in the power of the Holy Spirit, allows all people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Jesus Christ.”
Inclusive Church Network