Addoli Duw ~ Worshipping God :: Tyfu’r Eglwys ~ Growing the Church :: Caru’r Byd ~ Loving the World

Author: Brogwydyr Page 4 of 5

Mis Mawrth 4 March

4ydd Mis Mawrth
Dysgu am blannu coed

“Myfi a blannodd, Apolos a ddyfrhaodd, ond Duw oedd yn rhoi’r tyfiant. ‭‭1 Corinthiaid‬ ‭3:6‬

Bydd Climate Stewards helpu chi ‘Plannu Coeden’ yn y lefydd gorau o gwmpas y byd.

Bydd Woodland Trust yn helpu chi plannu nhw yn y DU. Mae’n bosib i gael y coed am ddim…

4th March
Learn about planting trees

“I planted, Apollos watered, but God gave the growth.”
1 Corinthians‬ ‭3:6‬

Climate Stewards will help you to ‘plant trees’ in the right places around the world.

Woodland Trust will help you to plant them in the uk – you might even get the trees for free…

Mis Mawrth 3 March

3ydd Mis Mawrth
Ydy’n bosib i’w lleihau eich millteroedd?

“Daeth Iesu atynt, a chymerodd y bara a’i roi iddynt, a’r pysgod yr un modd.” ‭‭Ioan‬ ‭21:13‬

I helpu busnesau lleol, defnyddio nhw i brynu bwyd. Oes fferm lleol i chi chynnig bocs llysiau neu debyg?

Defnyddio bwyd lleol yn helpu lleihau ein ôl-troed carbon.

3rd March
Is it possible to reduce your food miles?

“Jesus came and took the bread and gave it to them, and did the same with the fish.” ‭‭John‬ ‭21:13

Using local food producers helps the local community. Are there local growers offering a veg box or similar scheme?

Using local food helps reduce our carbon footprint.

Mis Mawrth 2 March

2ail Mis Mawrth
Cyfri millteroedd bwyd eich bwyd chi

“Meddai Iesu wrthynt, “Dewch â rhai o’r pysgod yr ydych newydd eu dal.”” ‭‭Ioan‬ ‭21:10‬

Medryddion yn lle Millteroedd yn fwy agos yn y’r adegau Iesu, yn arbennig gyda brecwast wrth y llyn.

Ond, O le ydy ein bwyd yn dod o?
a: i bwy rhaid i ni ddiolch am eu waith ymgasglu?

2nd March
Calculate the food miles of your food

“Jesus said to them, “Bring some of the fish that you have just caught.””
‭‭John‬ ‭21:10

Food meters rather than miles might be more acurate for this breakfast that Jesus shared.

Where does our food come from? and: To whom do we owe our thanks for their work gathering it?

Mis Mawrth 1 March

1af Mis Mawrth
Dydd Gŵyl Dewi
Llawenhewch, Cadwch y ffydd Gwnewch y pethau bychain.

“Llawenhewch mewn gobaith. Safwch yn gadarn dan orthrymder. Daliwch ati i weddïo.
‭‭Rhufeiniaid‬ ‭12:12

1st March
St. David’s Day
Be Joyful, Keep the Faith and do the little things.

“Rejoice in hope, be patient in suffering, persevere in prayer.”
‭‭Romans‬ ‭12:12‬

Chwefror 28 February

28ain Chwefror
Cyfri’ch defnydd drydan yn ystod y dydd a lleihau

“tywyllwch oeddech chwi gynt, ond yn awr goleuni ydych yn yr Arglwydd. Byddwch fyw fel plant goleuni, oherwydd gwelir ffrwyth y goleuni ym mhob daioni a chyfiawnder a gwirionedd. Gwnewch yn siŵr beth sy’n gymeradwy gan yr Arglwydd. Gwrthodwch ymgysylltu â gweithredoedd diffrwyth y tywyllwch, ond yn hytrach dadlennwch eu drygioni.
‭‭Effesiaid‬ ‭5:8-10

Byddwn ni’n lleihau ein ôl-troed ecolegol gan defnyddio llai egni fel trydan yn ein catrefi ni- a hefyd gwario llai o bres! Newyddion da!

28th February
Calculate your electricity use and reduce it.

“For once you were darkness, but now in the Lord you are light. Live as children of light— for the fruit of the light is found in all that is good and right and true. Try to find out what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them.
‭‭Ephesians‬ ‭5:8-10

We will reduce our ecological footprint by using less energy like electricity in our homes – and spend less money! Good news!

Chwefror 27 February

27ain Chwefror
Mynd am dro – Crwydro

“Aeth rhai ar goll mewn anialdir a diffeithwch, heb gael ffordd at ddinas i fyw ynddi;” ‭Y Salmau‬ ‭107:4

Crwydro heb cyrchfan a weddïo, neu myfyrio dros pob peth yn eich llwybr.

Fel Salm 107 yn dweud, Duw sy’n dod o hyd i ni ac yn dod â ni adref.

27th February
Go for a walk – Wander

“Some wandered in desert wastes, finding no way to an inhabited town;” Psalms‬ ‭107:4‬

Wander without destination and pray or meditate on everything you find in your path.

As Psalm 107 tells us, it is God who finds us and brings us home.

Chwefror 26 February

26ain Chwefror
Dewis pum peth ti ddim yn defnyddio a rhoi nhw mewn bocs

“Ond pan glywodd y dyn ifanc y gair hwn, aeth ymaith yn drist, oherwydd yr oedd yn berchen meddiannau lawer.” ‭‭Mathew‬ ‭19:22‬

Ydych chi erioed weld y Ffilm (1986) Labyrinth efo David Bowie? Mae Sarah yn trio gael ei brawd bach Toby yn ôl o’r Brenin Coblyn. Pan cyrhaeddodd hi a’r domen sbwriel mae hi wedi gael ei temptio gyda ei holl meddiananu hi. Ond, dim ond un peth mae hi isio yn wir…

26th February
Choose five things you don’t use and put them in a box.

“When the young man heard this word, he went away grieving, for he had many possessions.”
‭‭Matthew‬ ‭19:22‬

Did you ever see the 1986 Film Labyrinth with David Bowie? As Sarah is trying to reach her brother Toby, taken by the Goblin King, she arrives at a junkyard where she is tempted with all her possessions rather than the one thing she truly desires…

Chwefror 25 February

25ain Chwefror
Darganfod cynllun y Parc Cenedlaethol Eryri am gynaliadwyedd.

“Eiddo’r ARGLWYDD yw’r ddaear a’i llawnder, y byd a’r rhai sy’n byw ynddo;” ‭‭Y Salmau‬ ‭24:1‬

Dyma’r cynllun y Parc Cenedlaethol. Cynlluniau dros cerdded, beicio, gyrru yn y parc a chadw balans rhwng twristiaeth a tir.

25th February
Discover the Snowdonia National Park Sustainability plan.

“The earth is the Lord ‘s and all that is in it, the world, and those who live in it;” ‭‭Psalms‬ ‭24:1‬

Here is the National Park plan. Plans for walking, cycling, driving in the park and keeping a balance between tourism and land.

Chwefror 24 February

24ain Chwefror
Gwirfoddoli i’w wneud rhywbeth fod ti ddim yn wneud pob dydd
.

“Ond dywedodd Moses, “O f’Arglwydd, anfon pwy bynnag arall a fynni.” ‭‭Exodus‬ ‭4:13‬

Roedd Moses gwirfoddolwyr anfodlon! Ond gyda dypyn o ffydd, wedi arwain pobl Israel trwy’r anial.

Gyda typyn o hyder a ffydd mae’n bosib i wneud pethau mawr. Dim ond ychydig o wthio sy angen…

24th February
Volunteer to do something you don’t do every day
.

“But Moses said, “O my Lord, please send someone else.” ‭‭Exodus‬ ‭4:13‬‬‬

Moses was a reluctant volunteer! But with a little faith he led the people of Israel through the desert.

With a little confidence and faith it’s possible to do great things. All we need is a little push…

Chwefror 23 February

23ain Chwefror
Ydy’ch bwlbiau golau LED?

“Ond daeth ei weision ato a dweud wrtho, “Petai’r proffwyd wedi dweud rhywbeth mawr wrthyt, oni fyddit wedi ei wneud? Onid rheitiach felly gan mai dim ond ‘Ymolch a bydd lân’ a ddywedodd?””
‭‭2 Brenhinoedd‬ ‭5:13‬

Dan ni wedi dod ar daith hir ers Thomas Edison! Meddwl amdano mae Newid Hinsawdd yn teimlo fel tasg mawr gyda atebion dyrys. Ond, i’w bod yn honest, mwy neu lai, – newid bwlbiau golau ydy’r ateb. Rhaid i ni dechrau gyda rhybeth bach â wedyn magu ein hyder cam wrth gam.

Dechrau gyda rhywbeth, sydd yn bosib, rwan.

23rd February
Are your light bulbs LED?

“But his servants approached and said to him, “Father, if the prophet had commanded you to do something difficult, would you not have done it? How much more, when all he said to you was, ‘Wash, and be clean’?”” ‭‭2 Kings‬ ‭5:13‬

We’ve come a long way since Thomas Edison! Thinking about it, Climate Change feels like a big task with complicated answers. But to be honest, more or less, changing light bulbs is the answer. We must begin with something small and grow our confidence step by step.

Begin with something, possible, now.

Page 4 of 5

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: