Addoli Duw ~ Worshipping God :: Tyfu’r Eglwys ~ Growing the Church :: Caru’r Byd ~ Loving the World

Author: Brogwydyr Page 3 of 5

Mis Mawrth 14 March

14eg Mis Mawrth
Rhowch ddiolch i rywun sy’n gofalu amdanoch chi

“Pan welodd Iesu ei fam, felly, a’r disgybl yr oedd yn ei garu yn sefyll yn ei hymyl, meddai wrth ei fam, “Wraig, dyma dy fab di.” Yna dywedodd wrth y disgybl, “Dyma dy fam di.” Ac o’r awr honno, cymerodd y disgybl hi i mewn i’w gartref.” ‭‭Ioan‬ ‭19:26-27

14th March
Thank someone who cares for you.

“When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, “Woman, here is your son.” Then he said to the disciple, “Here is your mother.” And from that hour the disciple took her into his own home.” ‭‭John‬ ‭19:26-27‬

Mis Mawrth 13 March

13eg Mis Mawrth
Ewch ar helfa drysor naturio
L

“Oherwydd lle mae dy drysor, yno hefyd y bydd dy galon.”
‭‭Mathew‬ ‭6:21‬ ‭

Rhai o syniadau:

 • Blagur Helyg
 • Ôl troed anifeiliaid
 • Clychau Mair (Eirlys)
 • Gwe Pryf Cop
 • Can cyntaf yr Aderyn Du
 • Deilen sgerbydol

13th March
Go on a natural treasure hunt

“For where your treasure is, there your heart will be also.”
‭‭Matthew‬ ‭6:21

Some ideas:

 • Willow shoots
 • Animal footprints
 • Snowdrops ‘Mary’s Bells
 • A Spider’s web
 • The first song of a Blackbird
 • A skeletal leaf

Mis Mawrth 12 March

12fed Mis Mawrth
Ydy’n bosib i chi ailgylchu mwy o eich sbwriel?

“Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, gweithiwch â’ch holl galon, fel i’r Arglwydd, ac nid i neb arall.”
‭‭Colosiaid‬ ‭3:23‬

Ac os ddim yn bosib, gofynnwch y cyngor lleol pam…

12th March
Is it possible to recycle more of your rubbish?

“Whatever your task, put yourselves into it, as done for the Lord and not for your masters,” ‭‭Colossians‬ ‭3:23‬

And if not, ask the local council why…

Mis Mawrth 11 March

11fed Mis Mawrth
Darganfod ffynhonnell eich trydan. Ydy’n adnewyddadwy?

“Gwnaeth i ddwyreinwynt chwythu yn y nefoedd, ac â’i nerth dygodd allan ddeheuwynt;”
‭‭Y Salmau‬ ‭78:26‬

11th March
Find out the source of your electricity. Is it sustainable?

“He caused the east wind to blow in the heavens, and by his power he led out the south wind;”
‭‭Psalms‬ ‭78:26‬

Mis Mawrth 10 March

10fed Mis Mawrth
Ysgrifennu cerdyn neu llythyr at rhywun

“Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein Tad a’r Arglwydd Iesu Grist.” ‭‭1 Corinthiaid‬ ‭1:3‬ ‭

Ysgrifenodd Paul nifer o lytherau i cynnal, annog, a codi ysbryd y bobl Christ.

Mae’n bwysig i wneud yn ystod y cyfnod hwn. Pwy dach chi’n gwybod sydd angen eu cynnal?

10th March
Write a card or letter to someone

“Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.” ‭‭1 Corinthians‬ ‭1:3‬

Paul write a number of letters to support, encourage and raise the spirits of the people of Christ.

It is important to do during these times. Who do you know who needs supporting?

Mis Mawrth 9 March

9fed Mis Mawrth
Adnabod pum coeden

“Fel pren afalau ymhlith prennau’r goedwig yw fy nghariad ymysg y bechgyn. Yr oeddwn wrth fy modd yn eistedd yn ei gysgod, ac yr oedd ei ffrwyth yn felys i’m genau.”
‭‭Caniad Solomon‬ ‭2:3‬

Faint o goeden dach chi’n gwybod? Ydy’n bosib ymhyfrydu ynddyn nhw?

9th March
Identify five trees

“As an apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among young men. With great delight I sat in his shadow, and his fruit was sweet to my taste.”
‭‭Song of Solomon‬ ‭2:3‬

How many trees do you know? Can we take delight in them all?

Mis Mawrth 8 March

8fed Mis Mawrth
Be gallwch chi’n ailgylchu yn eich tŷ?

“Gwnewch bopeth heb rwgnach nac ymryson;”
‭‭Philipiaid‬ ‭2:14‬

Gwneud rhestr o pethau yn eich tŷ sy’n gallu cael eu ailgylchu yn eich Sir, neu rhywle lleol.

8th March
What can you recycle in your house?

“Do all things without murmuring and arguing,”
‭‭Philippians‬ ‭2:14‬

Make a list of things in your house that can be recycled in your County, or somewhere local.

Mis Mawrth 7 March

7fed Mis Mawrth
Gorffwys Sabath

“Am hynny bendithiodd Duw y seithfed dydd a’i sancteiddio, am mai ar hwnnw y gorffwysodd Duw oddi wrth ei holl waith yn creu.”
‭‭Genesis‬ ‭2:3‬

7th March
Sabbath Rest

“So God blessed the seventh day and hallowed it, because on it God rested from all the work that he had done in creation.” ‭‭Genesis‬ ‭2:3

Mis Mawrth 6 March

6ed Mis Mawrth
Gwneud anrheg cartref am rhywun arbennig

“Rhaid i bawb roi o wirfodd ei galon, nid o anfodd neu o raid, oherwydd rhoddwr llawen y mae Duw’n ei garu.” ‭‭2 Corinthiaid‬ ‭9:7‬

6th March
Make a home made present for someone special

“Each of you must give as you have made up your mind, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.” ‭‭2 Corinthians‬ ‭9:7‬

Mis Mawrth 5 March

Wooden brown books shelves

5ed Mis Mawrth
Darllen am awr

“Atebodd Iesu hwy, “Onid ydych wedi darllen am y peth hwnnw a wnaeth Dafydd pan oedd eisiau bwyd arno ef a’r rhai oedd gydag ef?” ‭‭Luc‬ ‭6:3‬

Yn aml, ysbrydoliaeth Iesu wedi dod o’r ysgrythur. Oedd Iesu yn synnu, mae’r bobl ddim wedi darllen nhw, neu ddim wedi dallt.

Beth bynnag chi’n darllen, bod yn barod i gael ysbrydoliaeth.

Many hardbound books background, selective focus

5th March
Read for an hour

“Jesus answered, “Have you not read what David did when he and his companions were hungry?”
‭‭Luke‬ ‭6:3‬

Jesus’s inspiration often came from the scriptures. He was amazed that the people had not read them, or if they had, did not understand.

Whatever you read, be ready to be inspired.

Page 3 of 5

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: