Addoli Duw ~ Worshipping God :: Tyfu’r Eglwys ~ Growing the Church :: Caru’r Byd ~ Loving the World

Author: Brogwydyr Page 2 of 5

Mis Mawrth 24 March

24ain Mis Mawrth
Tynnu llun o’r blodau yn eich gardd. Ydach chi’n gwybod eu henwau
?

“Llawenyched yr anial a’r sychdir, gorfoledded y diffeithwch, a blodeuo.”
‭‭Eseia‬ ‭35:1‬ ‭BCND‬‬

Defnyddio Cymuned Llên Natur i help chi

24th March
Draw a picture of flowers in your garden. Do you know their names?

“The wilderness and the dry land shall be glad, the desert shall rejoice and blossom; like the crocus”
‭‭Isaiah‬ ‭35:1‬ ‭NRSV‬‬

Use the grow wild guide to help you

Mis Mawrth 23 March

23ain Mis Mawrth
Siarad â rhywun ar y ffôn

“Coda dy lais o’u plaid nhw, barna’n gyfiawn, a dadlau dros hawliau’r rhai mewn angen a’r tlawd.”
‭‭Diarhebion‬ ‭31:9‬ ‭BNET‬‬

Mae’r adnodd wedi ysbrydoli’r enw Gŵyl Coda a rhwydwaith

23rd March
Speak to someone on the phone

“Speak out, judge righteously, defend the rights of the poor and needy.”
‭‭Proverbs‬ ‭31:9‬ ‭NRSV‬‬

This verse inspired the name for the ‘Coda’ Network and Festival.

Mis Mawrth 22 March

22ain Mis Mawrth
Gwirio eich hadau wedi’u plannu ar 22 Chwefror

“Myfi a blannodd, Apolos a ddyfrhaodd, ond Duw oedd yn rhoi’r tyfiant.”
‭‭1 Corinthiaid‬ ‭3:6‬ ‭BCND‬‬

Ydych chi wedi dyfrio a gofalu drostyn nhw? Gweld be sy wedi digwydd.

Neu – Sut eich ‘hadau syniadau’ wedi gael gwreiddia?

22nd March
Check your seeds planted on 22 February

“I planted, Apollos watered, but God gave the growth.”
‭‭1 Corinthians‬ ‭3:6‬ ‭NRSV‬‬

Did you water and care for them?See what has happened.

Or has the ‘Seeds of an Idea’ taken root?

Mis Mawrth 21 March

21ain Mis Mawrth
Dewis eitem dillad i’w rhoi i focs elusen

“A pham yr ydych yn pryderu am ddillad? Ystyriwch lili’r maes, pa fodd y maent yn tyfu; nid ydynt yn llafurio nac yn nyddu.”
‭‭Mathew‬ ‭6:28‬ ‭BCND‬‬

21st March
Choose an item of clothing to put in a charity box

“And why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow; they neither toil nor spin,”
‭‭Matthew‬ ‭6:28‬ ‭NRSV‬‬

Mis Mawrth 20 March

20fed Mis Mawrth
Cynnig i olchi car gyda bwced a sbwng

Ac bod yn ddiolchgar os dydwch chi ddim angen cherdded i’r ffynnon am y dŵr

“Yno yr oedd ffynnon Jacob, a chan fod Iesu wedi blino ar ôl ei daith eisteddodd i lawr wrth y ffynnon. Yr oedd hi tua hanner dydd.”
‭‭Ioan‬ ‭4:6‬ ‭BCND‬‬

20th March
Offer to wash a car with a bucket and sponge

And be thankful if don’t need to walk to draw the water from a well!

“Jacob’s well was there, and Jesus, tired out by his journey, was sitting by the well. It was about noon.”
‭‭John‬ ‭4:6‬ ‭NRSV‬‬


Mis Mawrth 19 March

19eg Mis Mawrth
Darganfod y bywyd gwyllt yn eich ardal

“Molwch yr ARGLWYDD o’r ddaear, chwi ddreigiau a’r holl ddyfnderau, tân a chenllysg, eira a mwg, y gwynt stormus sy’n ufudd i’w air; y mynyddoedd a’r holl fryniau, y coed ffrwythau a’r holl gedrwydd; anifeiliaid gwyllt a’r holl rai dof, ymlusgiaid ac adar hedegog;” ‭‭Y Salmau‬ ‭148:7-10‬

19th March
Discover the wildlife in your area

“Praise the Lord from the earth, you sea monsters and all deeps, fire and hail, snow and frost, stormy wind fulfilling his command! Mountains and all hills, fruit trees and all cedars! Wild animals and all cattle, creeping things and flying birds!”
‭‭Psalms‬ ‭148:7-10‬


Mis Mawrth 18 March

18fed Mis Mawrth
Canwch eich hoff gân 

“Canwch i’r ARGLWYDD gân newydd, canwch i’r ARGLWYDD yr holl ddaear.”
‭‭Y Salmau‬ ‭96:1‬ ‭BCND‬‬

18th March
Sing your favourite song

“O sing to the Lord a new song; sing to the Lord, all the earth.”
‭‭Psalms‬ ‭96:1‬ ‭NRSV‬‬


Mis Mawrth 17 March

17eg Mis Mawrth
Gwneud cyfraniad at fanc bwyd.

“Bydded gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunain yn unig ond am fuddiannau pobl eraill hefyd.” ‭‭Philipiaid‬ ‭2:4‬ ‭BCND‬‬

17th March
Make a foodbank contribution.

“Let each of you look not to your own interests, but to the interests of others.” ‭‭Philippians‬ ‭2:4‬ ‭NRSV‬‬


Mis Mawrth 16 March

16eg Mis Mawrth
Anfon neges galonogol at rywun
.

“Felly, os oes gennych yng Nghrist unrhyw symbyliad, unrhyw apêl o du cariad, unrhyw gymdeithas trwy’r Ysbryd, os oes unrhyw gynhesrwydd a thosturi,”…
‭‭Philipiaid‬ ‭2:1‬ ‭BCND‬‬

16th March
Send an encouraging message to someone
.

“If then there is any encouragement in Christ, any consolation from love, any sharing in the Spirit, any compassion and sympathy,”…
‭‭Philippians‬ ‭2:1‬ ‭NRSV‬‬


Mis Mawrth 15 March

15eg Mis Mawrth
Gwrandewch ar yr adar. Ydych chi’n gwybod be ydy’n nhw?

“Felly fe luniodd yr ARGLWYDD Dduw o’r ddaear yr holl fwystfilod gwyllt a holl adar yr awyr, a daeth â hwy at y dyn i weld pa enw a roddai arnynt; a pha enw bynnag a roes y dyn ar unrhyw greadur, dyna fu ei enw.”
‭‭Genesis‬ ‭2:19‬ ‭BCND‬‬

15th March
Listen to the birds. Do you know what they are?

“So out of the ground the Lord God formed every animal of the field and every bird of the air, and brought them to the man to see what he would call them; and whatever the man called every living creature, that was its name.”
‭‭Genesis‬ ‭2:19‬ ‭NRSV‬‬

Page 2 of 5

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: