Ardal Weinidogaeth Bro Gwydyr Ministry Area

We are delighted that unlocking is beginning to happen and we look forward to getting back to public worship when this is possible.

We do not plan to open our churches immediately – many of our key volunteers are over 70 or shielding. There is much to organise to ensure that our buildings are safe spaces to enable us to welcome all who come.

We are not allowed at this stage to leave the buildings open unstaffed.

Our major efforts will continue to be supporting prayer at home. You can join in with this and keep up to date with Ministry Area activities at: https://www.facebook.com/brogwydyr or at www.brogwydyr.cymru

To contact the clergy to ask for prayer, or for any other church matters please ring 01690 750458.

Revd. Simon Freeman, Curate

Ardal Weinidogaeth Bro Gwydyr Ministry Area

Rydym yn falch iawn bod datgloi yn dechrau digwydd ac edrychwn ymlaen at fynd yn ôl i addoliad cyhoeddus pan fydd hyn yn bosibl.

Nid ydym yn bwriadu agor ein heglwysi ar unwaith – mae llawer o’n gwirfoddolwyr allweddol dros 70 oed neu’n cysgodi. Mae llawer i’w drefnu i sicrhau bod ein hadeiladau’n fannau diogel i’n galluogi i groesawu pawb sy’n dod.

Ni chaniateir i ni ar hyn o bryd adael yr adeiladau ar agor heb staff.

Bydd ein hymdrechion mawr yn parhau i gefnogi gweddi gartref. Gallwch ymuno â hyn a chael y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau Ardal y Weinidogaeth yn: https://www.facebook.com/brogwydyr neu yn www.brogwydyr.cymru

I gysylltu â’r clerigwyr i ofyn am weddi neu am unrhyw faterion eglwysig eraill, ffoniwch 01690 750458.

Parch. Simon Freeman, Curad