Croeso

Croeso i’r safle’r we Eglwysi Bro Gwydyr

Fe wasanaethwn ni’n gymunedau Dolgarrog, Llanrhychwyn a Trefriw yn Dyffryn Conwy i lawr yr afon i Betws-y-Coed.  Dolwyddelan yn Dyffryn Lledr, Penmachno yn Dyffryn Machno a Capel Curig ar yr afon Llugwy.

Datganiad Bugeiliol Mainc Esgobion yr Eglwys yng Nghymru

 


Yn y dyddiau hyn, ac yn ystod tymor sanctaidd y Grawys, deuwn yn agos at y Bugail Da, a roes ei fywyd dros ei ddefaid. Gweddïwn dros bawb sy'n bryderus, pawb sy'n sâl, a phawb sy'n galaru, yn hyderus y bydd presenoldeb y Crist atgyfodedig yn agos atom ni’n feunyddiol, lle bynnag y byddwn, trwy'r misoedd anodd sydd o'n blaenau.

Addoliad Cyhoeddus a Chynulliadau Ni ddylai unrhyw wasanaethau eglwysig na chynulliadau addoli cyhoeddus ddigwydd mwyach. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau dydd Sul rheolaidd a gwasanaethau yn ystod yr wythnos, yn ogystal â gwasanaethau achlysurol. Ni ddylid cynnal grwpiau astudio a digwyddiadau plwyfol eraill sy'n dod â phobl ynghyd mwyach.


Gweddi  Rydym yn glir bod dyletswydd yr Eglwys i lefaru yn enw Duw, a dehongli efengyl iachawdwriaeth yn fyw ac yn berthnasol bob amser ac ym mhob man. Mae’r alwad i weddïo’n di-baid yn hollbwysig ar yr adeg hon, ac rydym wedi cael ein calonogi gan y ffyrdd y mae cymunedau eglwysig wedi bod yn galluogi eu haelodau i gynnal bywyd o weddi a defosiwn pan fo ymgynnull i addoli wedi bod yn anodd neu'n amhosibl. Dylai'r ymdrechion hyn barhau a dwysáu.

Gellir cadw adeiladau ein heglwysi ar agor fel lleoedd gweddi a myfyrio – ond dylai hysbysiadau fod yno ynglŷn â golchi dwylo a chynnal pellter cymdeithasol.


Angladdau
Mae ein canllawiau sy'n ymwneud ag ymatal rhag addoli ar y cyd yn berthnasol i angladdau yn yr eglwys.
Gall clerigwyr barhau i gymryd gwasanaeth angladd ar lan y bedd (yn unol â'u dyletswydd cyfraith gwlad i gladdu meirw eu plwyf) a mewn amlosgfeydd.


Gwasanaethau ar lein a gweddiau
Dan ni’n paratoi rhai addoli ‘ar lein’ a mi fyddwn ni mewn cysylltu gyda manylion yn fuan.

Rhannwch y gwybodaeth hwn os gwelwch yn dda gyda phob un  sy ddim mewn cysylltu trwy’r ebost.

Diolch i chi am eich dealltwriaeth, Pob Bendith, a chadw yn saf.

Stuart.

 

Welcome

Welcome to the website of Bro Gwydyr Churches

We serve the communities of Dolgarrog, Llanrhychwyn and Trefriw in the Conwy Valley down to Betws-y-Coed. Dolwyddelan in the Lledr Valley,  Penmachno in the Machno Valley and Capel Curig along the river Llugwy.

Pastoral Declaration of the Bench of Bishops of the Church in Wales

At such a time as this, and during this holy season of Lent, we are mindful of the Good Shepherd, who laid down his life for his sheep. We are holding all who are anxious, all who are unwell, and all who are grieving in our prayers, asking that the presence of the risen Christ may be near to us, wherever we may be, throughout the difficult months ahead.

Public Worship and Gatherings 
All church services and gatherings for public worship should no longer take place. This includes regular Sunday services and weekday services, as well as occasional offices. Study groups and other parochial events that gather people together should also no longer take place.

Prayer
We are clear that the duty of the Church to speak in the name of God, and to interpret the gospel of salvation continues at all times and in all places. Our obligation to pray without ceasing is paramount at this time, and we have been encouraged by the ways over recent weeks in which church communities have been enabling their members to sustain a life of prayer and devotion when gathering for worship has been difficult or impossible. These efforts should continue and intensify.

Our church buildings can be kept open as places of prayer and contemplation – but notices should be in place about the washing of hands and the maintaining of social distance.


Funerals

Our guidance relating to the ceasing of public worship applies to funerals in church.
Clergy may continue to take a funeral service at the graveside (in accordance with their common law duty to bury the dead of their Parish) and at crematoria.

Online services and prayers
We are preparing some ‘online’ worship and will be in touch with details soon.

Please pass this information on to those who may not be in contact by email.

Thanks for your understanding, Every Blessing and keep safe.

Stuart.